line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Громадська Рада

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Балаклійській районній державній адміністрації

 

1. Громадська рада при Балаклійській районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про громадську раду та зміни до нього розробляються районною державною адміністрацією, разом з громадською радою і затверджуються районною державною адміністрацією.

Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації протягом 3 робочих днів з дати його затвердження.

3. Основними завданнями громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

сприяння врахуванню районною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики;

сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики;

проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю районної державної адміністрації;

здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

2) готує та подає районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

3) готує та подає районній державній адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи районної державної адміністрації;

4) проводить громадський моніторинг за врахуванням районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості районній державній адміністрації для оприлюднення на її офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом;

6) збирає, узагальнює та подає районній державній адміністрації пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Пропозиції громадської ради розглядаються районною державною адміністрацією в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до своєї роботи працівників районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності районної державної адміністрації та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених районною державною адміністрацією.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена районна державна адміністрація.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради при районній державній адміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення районною державною адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території району.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення районною державною адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

7. Склад громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах.

Кількісний склад громадської ради визначається утвореною районною державною адміністрацією відповідно до пункту 8 цього Положення ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

Строк повноважень складу громадської ради становить 2 роки з дня затвердження районною державною адміністрацією її складу.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради районна державна адміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу.

Якщо при районній державній адміністрації вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється районною державною адміністрацією не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

Персональний склад ініціативної групи визначається районною державною адміністрацією з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж 8 осіб і формується на паритетних засадах з представників районної державної адміністрації та представників інститутів громадянського суспільства.

Інформацію про персональний склад ініціативної групи районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом 5 робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня затвердження районною державною адміністрацією її персонального складу.

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності - секретар ініціативної групи.

Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження районною державною адміністрацією складу громадської ради.

9. Районна державна адміністрація не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів;

вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради;

перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах;

строк подання документів;

відомості про склад ініціативної групи;

прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання районній державній адміністрації письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом 6 місяців до дати оприлюднення районною державною адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом 5 календарних днів.

Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

в інших відкритих джерелах.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене у судовому порядку.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в районній державній адміністрації протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.

11. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення установчих зборів районна державна адміністрація на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:

список кандидатів до складу громадської ради;

біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради;

відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення районною державною адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;

уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів.

12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 цього Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього Положення;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання до районної державної адміністрації офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

13. Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується районною державною адміністрацією.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до районної державної адміністрації.

Районна державна адміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом 3 робочих днів з дати його надходження.

14. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

15. Районна державна адміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради). Районна державна адміністрація оприлюднює склад громадської ради на своєму офіційному веб-сайті протягом 3 робочих днів з дати затвердження.

16. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради.

Членство в громадській раді припиняється без прийняття рішення громадської ради у разі:

подання членом громадської ради відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;

надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді - з дня надходження відповідного повідомлення;

обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування - з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

смерті члена громадської ради - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами восьмим - одинадцятим цього пункту, членство в громадській раді припиняється у разі отримання районною державною адміністрацією відповідної інформації.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу громадської ради здійснюється шляхом голосування членів громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує 7 робочих днів з дня отримання протоколу засідання громадської ради, рішенням районної державної адміністраціїна підставі протоколу засідання громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим - одинадцятим цього пункту. Районна державна адміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті протягом 3 робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, районна державна адміністрація вживає заходів для приведення кількісного складу громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим Положенням.

17. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради;

відсутності звіту громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 23 цього Положення;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації районної державної адміністрації.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом районної державної адміністрації.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - п’ятим цього пункту, районна державна адміністрація утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

18. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні громадської ради.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради.

19. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації з правом дорадчого голосу.

20. За заявою громадської ради голова районної державної адміністрації може покласти функції секретаря громадської ради на представника районної державної адміністрації.

21. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, голови районної державної адміністрації або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше 2 робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно)не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу голова районної державної адміністрації, його заступники або інший уповноважений представник районної державної адміністрації.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради фіксується у протоколі засідання громадської ради.

22. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду районною державною адміністрацією.

Рішення районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

23. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради.

На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників районної державної адміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації протягом 5 робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.

24. Положення про громадську раду, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються районною державною адміністрацією на офіційному веб-сайті в рубриці “Громадська рада”.

Відповідальність за достовірність відомостей несе громадська рада, а за терміни оприлюднення інформації - районна державна адміністрація.

25. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється районною державною адміністрацією.

Відповідальність за збереження наданих районною державною адміністрацією в тимчасове користування секретаріату громадської ради приміщень, майна тощо несе голова громадської ради.

  

Регламент

 

Регламент

громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації

 

Загальні положення

   1. Регламент громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації (далі – громадська рада).

   2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою. Громадська рада інформує Балаклійську районну державну адміністрацію, громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

   3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом. Голова громадської ради має двох заступників, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

   4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі –заступники голови), здійснюється головою громадської ради.

 

Планування роботи

   5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.

   6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями постійних комісій громадської ради. План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні. План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік. Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Балаклійською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України та розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації і голови Балаклійської районної державної адміністрації.

   7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

   - чергові засідання громадської ради;

   - засідання постійних комісій;

   - проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської районної державної адміністрації;

   - проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Балаклійської районної державної адміністрації;

   - заходи в межах проведення Балаклійською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю,

   - забезпечення інформування Балаклійською районною державною адміністрацією громадськості про діяльність громадської Ради;

   - інші заходи в межах повноважень громадської ради.

   8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року. План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

   9. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

    10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Балаклійської та надаються секретарем громадської ради кожному члену громадської ради.


Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

   11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

   12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Балаклійської районної державної адміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного. Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення чергового засідання. Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації.

   13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради. Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
    Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації.

   14. Засідання громадської ради проводяться відкрито. На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради. Уповноважений представник Балаклійської районної державної адміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

   15. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

   16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради. Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради.

   17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій. Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради або/та постійними, тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за п’ять днів до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена громадської ради шляхом розсилки електронної пошти, або в інший прийнятний спосіб не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради.

   18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

   19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить одну - дві години без перерви. Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

   20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

   - на першому засіданні громадської ради головує голова установчих зборів до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;

   - перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається не пізніше як у десятиденний термін з дня проведення установчих зборів.

   21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія. Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

   22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

   23. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар громадської ради.

   Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:
    - розсилку головою / секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти, вказаної у анкеті члена громадської ради;
    - встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

   - узагальнення пропозицій та зауважень;

   - підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення;

   - голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту із підтвердженням своєї позиції особисто або по телефону не пізніше десяти днів до початку чергового засідання. При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

 

Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

   24. На другому засіданні громадської ради нового складу ухвалюється рішення про створення постійних комісій та їх тематику, а також обираються координатори постійних комісій. Правління забезпечує організацію виконання рішень громадської ради та виконання планів роботи.

   25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради. Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

   26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Балаклійської районної державної адміністрації та представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

   27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

   28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

   29. Постійну та/або тимчасову комісію очолює координатор, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.


Взаємовідносини громадської ради з Балаклійською районною державною адміністрацією.

   30. Голова громадської ради за ініціативи голови Балаклійської районної державної адміністрації може брати участь у засіданні колегії Балаклійської районної державної адміністрації

   31. Громадська рада готує та подає до Балаклійської районної державної адміністрації щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

   32. Громадська рада може подати до Балаклійської районної державної адміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій громадської ради.

   33. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Балаклійську районну державну адміністрацію про ухвалені громадською радою рішення. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

   34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Балаклійської районної державної адміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

   35. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

   36. Для проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

   37. Результати проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.


Порядок висвітлення діяльності громадської ради

   38. На офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

    39. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.

   40. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

   41. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників. У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради. Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

 

 

Склад

 

1.

АННЕНКОВА

Марина Вікторівна

голова Балаклійської районної профспілкової організації працівників культури

 

2.

БАГАЦЬКИЙ

Іван Григорович 

 

голова Балаклійської районної Федерації футболу

3.

БОНДАР

Оксана Ярославівна

 

голова районної громадської патріотичної спілки жінок “Солідарність“ (заступник голови громадської ради)

 

4.

БРАЧКОВ

Сергій Іванович

 

голова Правління Балаклійської районної Спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)

 

5.

ВОРОБЙОВ

Яків Володимирович

 

 

голова громадської організації «Балаклійська районна громадська організація «Культурна ініціатива Балаклійщини»
6.

ЗАСАДЧЕНКО

Наталія Іванівна 

 

голова громадської організації "Освітяни Балаклійщини"

7.

ЗАХАРОВ

Олександр Михайлович

 

голова Балаклійської районної організації ветеранів України (голова громадської ради)

8.

КОВАЛЕНКО

Олександр Леонідович

 

голова громадської організації "Світанок" с. Чепіль Балаклійського району Харківської області

9.

КОЖЕВНІКОВА

Ірина Олександрівна

 

 

голова Балаклійської районної профспілкової організації профспілки працівників освіти і науки України

10.

КОНАРЕВА

Любов Данилівна

 

голова правління громадської організації інвалідів, багатодітних родин, родин дітей інвалідів Балаклійського району Харківської області

11.

МИРУН

Олександр Михайлович

 

голова громадської організації «Балаклійське районне об’єднання ветеранів антитерористичної операції»
12.

ОНІЩЕНКО

Ірина Віталіївна

 

голова Балаклійської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я України

13.

ПОНОМАРЕНКО

Надія Степанівна

 

голова культурно-просвітницького товариства ім. Т.Г. Шевченка Балаклійського району (заступник голови громадської ради)

 

14.

 ШЕЛОМІДО

Олександра Миколаївна

 

голова громадської організації «Балаклійське об’єднання «Союз Чорнобиль України»

Консультації з громадськістю

 

Проект плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

триває завантаження...
 

План заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

триває завантаження...
 

Звіт за результатами публічного громадського обговорення проекту Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Звіт

за результатами публічного громадського обговорення проекту Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

 

З метою забезпечення врахування думки громадськості та дотримання вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, проект Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні був розміщений з 14 січня до 11 лютого 2014 року на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації (http://balakliya-rda.gov.ua ).

12 лютого поточного року відбулось позачергове засідання громадської ради при райдержадміністрації (протокол засідання громадської ради № 9). До порядку денного засідання громадської ради при райдержадміністрації винесено питання "Обговорення проекту Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні".

У засідання прийняло участь 8 інститутів громадянського суспільства.

Під час обговорення проекту Плану пропозицій від членів громадської ради не надійшло. Вирішено проект Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні прийняти без змін.

 

Орієнтовний План проведення Балаклійською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю у 2017 році

триває завантаження...
 

Орієнтовний План проведення консультацій з громадськістю у Балаклійській районній державній адміністрації на 2016 рік

триває завантаження...
 

Орієнтовний План проведення консультацій з громадськістю у Балаклійській районній державній адміністрації на 2015 рік

триває завантаження...
 

Орієнтовний План проведення консультацій з громадськістю у Балаклійській районній державній адміністрації на 2014 рік

триває завантаження...
 
 

 

Поточна діяльність