line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Колегія районної державної адміністрації

Положення про колегію районної державної адміністрації

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                        розпорядженням голови районної
                                                        державної адміністрації
                                                        15.03.2018 No 162

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

І. Загальні положення

   1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державні адміністрації.

   2. Колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

   3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації та цим Положенням.

   4. Рішення про утворення колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

   5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату районної державної адміністрації.

                                                                     П. Функції колегії

   6. Колегія районної державної адміністрації:

   1)  обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів
діяльності районної державної адміністрації;

   2) розглядає пропозиції щодо:
   - удосконалення законодавства;

  - забезпечення ефективної співпраці з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування;

  - формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності

 

  3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку та бюджету району, районні програми, визначає шляхи їх реалізації;

  4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

   5) розробляє пропозиції щодо удосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

   6) аналізує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державних адміністрацій;

  7) аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

   8) розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень відповідно до чинного законодавства), а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів;

  9) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, управління персоналом, роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни;

   10) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

                                                           ІІІ. Склад колегії

   7. Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.

   8. До складу колегії районної державної адміністрації входять:

   голова районної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації;

  у разі потреби, керівники територіальних органівміністерств, іншихцентральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою)

   До складу колегії районної державної адміністрації за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій можуть бути включені їх представники.

                                                      ІУ. Організація роботи колегії

   9. Організація роботи колегії визначається Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації та цим Положенням.

   10. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

   У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

   11. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, місяць проведення засідань колегії.

   Структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарату не пізніше ніж за 30 днів до початку року надають до відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації погоджені з першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації пропозиції до плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік.

   Відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з керівником апарату районної державної адміністрації та не пізніше ніж за 10 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

   12. Затверджений план засідань колегії на рік доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які готують відповідні питання на засідання колегії, а також в разі необхідності, керівників органів місцевого самоврядування, не пізніше ніж за 5 днів до початку року.

   План засідання колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України ”Про доступ до публічної інформації ”.

   13. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегій можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації.

   14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою, з урахуванням алгоритму роботи районної державної адміністрації.

   15. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до проекту порядку денного засідання колегії, відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації розробляє план підготовки засідання колегії (не пізніше ніж за два тижні до засідання).

   План підготовки засідання колегії погоджується з керівником апарату районної державної адміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації. Затверджений план підготовки засідання колегії відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації в стислі терміни доводиться до першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

   16. Підготовка порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань колегії на рік та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 5 днів до засідання налає його першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату районної державної адміністрації для подальшого погодження головою районної державної адміністрації.

   Порядок денний визначає доповідача з кожного питання та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця роботи та займаних посад.

   Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України ”Про доступ до публічної інформації”.

   17. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, відповідальні за підготовку питань на засіданні колегії, узгоджують матеріали із першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації і координують роботу інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

   18. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних органів міністерств і відомств, керівники підприємств, організацій та установ, органів місцевого самоврядування, які мають відношення до питань, що розглядаються.

   Відповідальні за підготовку питань на засіданні колегії готують пропозиції щодо списку запрошених та тих, що виступають, погоджують з першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації і через загальний відділ апарату районної державної адміністрації подають на затвердження голові районної державної адміністрації.

   Присутність на засіданні колегії запрошених посадових осіб забезпечується керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, які готують питання.

   19. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації, крім рішень колегії з організаційних, процедурних, контрольних питань, які вносяться до протоколу засідання без видання розпорядження.

   20. На розгляд колегії подаються погоджені матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії):

   1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання (візується виконавцем і першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації);

   2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації);

   3) проект рішення колегії (візується виконавцем, працівниками структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації: юридичного, загального та першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації);

   4) список осіб, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем і першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації);

   5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного (візуються виконавцем і першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації);

   6) список осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.

   21. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, які готують питання на розгляд колегії.

   22. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за 5 днів до чергового засідання, надають матеріали до загального відділу апарату районної державної адміністрації, відповідно до п. 20 цього Положення.

   Загальний відділ апарату районної державної адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

   Не пізніш як за 2 дні до засідання колегії всі документи подаються голові районної державної адміністрації.

   23. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за 3 дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.

   24. Повідомлення членів колегії про дату, час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація її членів здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації та відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації, інших учасників засідання - структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку питань порядку денного.

                                                        V. Порядок проведення засідання колегії

   25. 3асідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, яка згідно з чинним законодавством виконує обов'язки голови районної державної адміністрації.

   26. Засідання колегії є легітимним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

   27. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

   У разі коли член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного в письмовій формі та інформувати керівника апарату районної державної адміністрації.

   28. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, обов'язково реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

  29. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

  30. Члени колегії і особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

   31. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

   Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

   32. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

   За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

   Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

   У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

   33. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

   34. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і аудіозапису.

   35. Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом 2 днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації та структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації (загальним та юридичним), і через загальний відділ апарату районної державної адміністрації подає на розгляд голові колегії.

   36. Засідання колегії оформляються протоколами, які складаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації та підписуються головуючим на засіданні, візуються керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол. У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, короткий зміст виступів, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.

Спільні засідання колегії оформлюються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади, візуються керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол.

  37. Рішення колегії, розпорядження голови районної державної адміністрації, видані за підсумками її засідань, доводяться загальним відділом апарату районної державної адміністрації до членів колегії, структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, у частині, що їх стосується, за листами розсилки, наданими виконавцями.

   38. Технічний запис засідань колегії районної державної адміністрації забезпечує загальний відділ апарату районної державної адміністрації. Протокол засідання колегії оформляється загальним відділом апарату районної державної адміністрації протягом чотирьох днів.

   39. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації.

   40. Відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації та загальний відділ апарату районної державної адміністрації надають методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.

   Керівник апарату районної державної адміністрації, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації.

   41. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

                                                        VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

   42. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату районної державної адміністрації та загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

     43. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 


    Керівник апарату
    районної державної адміністрації                                             Н.В. Чернолясова

 

Склад колегії районної державної адміністрації

 

                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                розпорядження голови районної

                                                                                                                                 державної адміністрації

                                                                                                                               15.03.2018 № 162

 

(зі змінами внесеними розпорядженням голови

                                                                                                                         районної державної адміністрації

                                                                                                                                              06.09.2018 № 641)

 

 

 СКЛАД

колегії Балаклійської районної державної адміністрації

     1.

МАСЕЛЬСЬКИЙ

Степан Іванович

 

- голова районної державної адміністрації, голова колегії

     2.

ГОЛОЛОБОВА

Лідія Григорівна

 

- начальник фінансового управління районної державної адміністрації

     3.

ДЕМБИЦЬКА

Олена Іванівна

 

- директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Степове"  (за згодою)

     4.

ДОМНЕНКО

Сергій Петрович

 

- голова первинної профспілкової організації ГПУ "Шебелинкагазвидобування" (за згодою)

     5.

ЗАХАРОВ

Олександр Михайлович

 

- голова Балаклійської районної організації ветеранів України (за згодою)

   

     6.

ЗІНЧУК

Сергій Михайлович

 

- начальника Балаклійського відділу Головного управління Національної поліції у   Харківській області (за згодою)

 

     7.

ЛІТВІНОВ

Олександр Миколайович

 

- голова Балаклійської районної ради (за згодою)

     8.

МАРТИНОВА

Ніна Олександрівна

- радник голови районної державної адміністрації з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування на громадських засадах

 

     9.

МЕЛЬНИК

Євген Іванович

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної   державної адміністрації

 

     10.

ПАНАСЕНКО

Валентина Михайлівна

 

- заступник голови районної державної адміністрації

     11.

ПОЛТОРАК

Сергій Вікторович

 

- заступник голови районної державної адміністрації   

     12.

СЄРОВА

Тетяна Петрівна

 

- начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

     13.

СИТНІК

Олександр Петрович

- начальник управління економічного розвитку, торгівлі, житлово - комунального господарства та інфраструктури  районної державної адміністрації

 

    14.

СОКОЛЬЦОВ

Сергій Федорович

- директор філії Хенкель Баутехнік (Україна) в м. Балаклія (за згодою)

    15.

СТОЛБОВИЙ

Іван Михайлович

 

- Балаклійський міський голова (за згодою)

    16.

ТИЩЕНКО

Вячеслав Олександрович

 

- перший заступник голови районної державної адміністрації

     17.

ЧЕМЕРИС

Ніна Іванівна

 

- Вишнівський сільський голова (за згодою)

           

    18.

ЧЕРНОЛЯСОВА

Ніна Віталіївна

- керівник апарату районної державної адміністрації, голова комітету Балаклійської районної профспілкової організації профспілки працівників державних установ

 

    19.

ЧУПРИН

Володимир Вікторович

 

- заступник голови Балаклійської районної ради (за згодою)

    20.

ШУЛЬГА

Лідія Леонідівна

- Борщівський сільський голова (за згодою)

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                       Н. ЧЕРНОЛЯСОВА

 

План засідань на рік колегії районної державної адміністрації
триває завантаження...

Засідання та рішення колегії районної державної адміністрації
триває завантаження...