line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Особистий прийом громадян

Нормативно-правова база

- Закон України "Про звернення громадян"


- Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"


- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"


- розпорядження голови РДА "Про затвердження Порядку роботи із зверненнями громадян та Порядку проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації"


- Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації

 

- розпорядження голови РДА "Про внесення змін до розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації від 23 березня 2015 року №187

 

- розпорядження голови РДА "Про внесення змін до розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області від 23 березня 2015 року № 187"


Порядок роботи із зверненнями громадян

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 23.03.2015 № 187

 

розпорядження голови

районної державної адміністрації

"Про внесення змін до розпорядження

голови Балаклійської районної

державної адміністрації

від 23 березня 2015 року №187

 

 

 

ПОРЯДОК

роботи із зверненнями громадян

Балаклійської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

Порядок розроблено згідно з Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою визначення основних вимоги до організації розгляду звернень громадян у Балаклійській районній державній адміністрації.

ІІ. Порядок опрацювання та розгляду звернень громадян

в Балаклійській районній державній адміністрації

1. Письмове звернення - це викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, що направлені поштою або передані громадянином особисто чи через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені згідно з чинним законодавством.

Електронне звернення – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа та оформлена з дотриманням вимог відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

2. Письмові звернення можуть бути:

індивідуальні - звернення, що подані окремою особою;

колективні - звернення, подані групою осіб;

повторні :

викладені громадянином або групою осіб у письмовій формі пропозиції, заяви, скарги виключно з тих питань, які вже були викладені в попередніх зверненнях і які розглянуті по суті, при цьому немає нових даних або фактів, що потребують додаткового вирішення;

якщо у зверненні оскаржуються рішення, прийняті при попередньому розгляді в районній державній адміністрації;

якщо у зверненні повідомляється про несвоєчасний розгляд питань, коли термін розгляду порушено і заявник не отримав відповіді;

не вирішені по суті чи не в повному обсязі питання, підняті в попередньому зверненні;

дублетні - це пропозиції, заяви, скарги одного й того ж громадянина (або однієї і тієї ж групи осіб) з одного і того ж питання, що направлені різним адресатам та які надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня або інших установ, організацій, засобів масової інформації за належністю до Балаклійської районної державної адміністрації для їх вирішення по суті, якщо останні вже отримали звернення відповідного змісту, при цьому дублетні звернення до групи повторних звернень не відносяться;

анонімні - письмові звернення не підписані автором (авторами), без зазначення місця проживання, а також такі, по яких неможливо встановити авторство.

3. Звернення громадян, що надійшли на адресу Балаклійської районної державної адміністрації поштою, отримує загальний відділ апарату районної державної адміністрації ( далі – Відділ) та в день отримання передає голові Балаклійської районної державної адміністрації для складання резолюції.

4. При розгляді звернень громадян, працівники Відділу зобов’язані уважно вивчити суть, характер і короткий зміст звернення, факти, що наведені у листі, та питання, що потребують вирішення, перевіряють наявність конверта та додатків до листа, а також його відповідність вимогам, що зазначені у статті 5 Закону України «Про звернення громадян»; перевіряють, чи є воно повторним або дублетним; реєструють із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові заявника, місця проживання або роботи, телефону заявника, назву організації, індекс, дату супровідного листа, якщо звернення надійшло з інших органів, дати і реєстраційні індекси попередніх звернень, роблять позначку «повторно», якщо звернення є таким, та додають особову справу заявника з попереднім зверненням і листуванням по ньому.

5. Прийом, попередній розгляд та реєстрація звернення у Відділі здійснюється у день надходження.

6. Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України або Голови Верховної Ради України, розглядаються особисто головою Балаклійської районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - заступником, на якого покладено виконання обов'язків голови Балаклійської районної державної адміністрації.

7. Звернення, оформлене без дотримання вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» (тобто, у ньому не вказано прізвище, ім'я, по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати, не викладено суть порушеного питання), повертається авторові з відповідними роз'ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження, у разі наявності адреси заявника. Копія такого звернення залишається у провадженні Відділу.

8. Рішення про повернення звернення авторові приймає голова Балаклійської районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - заступником, на якого покладено виконання обов'язків голови Балаклійської районної державної адміністрації. Відповідь заявнику з роз’ясненням статті 5 Закону України «Про звернення громадян» готує спеціаліст Відділу. Відповідь надається заявнику за підписом першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації.

9. Анонімні звернення розгляду не підлягають.

10. Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень Балаклійської районної державної адміністрації, пересилаються для розгляду за належністю органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не більше 5 робочих днів із дня надходження до Балаклійської районної державної адміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Рішення про направлення звернення за належністю приймають голова Балаклійської районної державної адміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації за напрямами діяльності. Звернення направляється визначеному органу разом із супровідним листом, у якому міститься прохання повідомити заявника про результати розгляду його звернення.

11. Опрацьовані реєстраційно - контрольні картки залишаються у Відділі, звернення передаються виконавцю працівником Відділу під підпис у контрольно - реєстраційній картці в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За результатами особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації Відділом складаються реєстраційно-контрольні картки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

12. Контролю за вирішенням питань, що зазначені у зверненнях громадян, підлягають:

звернення громадян, про результати розгляду яких необхідно повідомити органи влади вищого рівня або організації;

звернення громадян, в резолюції по яких указано конкретні завдання та терміни.

13. Працівники Відділу:

заносять до реєстраційно-контрольної картки резолюції голови Балаклійської районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації та дату контролю;

готують для відправки оригінали звернень з додатками та необхідну кількість копій звернень, якщо виконавців декілька, та передають виконавцям для розгляду.

14. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику покладається на осіб, яким доручено розгляд звернень.

Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень здійснює Відділ.

Спеціалісти Відділу отримують від виконавця інформацію щодо розгляду питання (копію відповіді заявнику), проставляють відмітку в                     реєстраційно-контрольній картці виконавця з указанням дати надходження відповіді до Відділу та всі, матеріали по справі передають першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації для перевірки змісту відповіді, наданого доручення, повноти вирішення питання та доповіді відповідальному керівнику.

15. Термін розгляду звернень установлюється головою Балаклійської районної державної адміністрації, першим заступник голови, заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Рішення про продовження терміну розгляду до 45 днів з моменту надходження звернення до Балаклійської районної державної адміністрації приймає голова Балаклійської районної державної адміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації, якими установлений первинний контроль, на підставі обґрунтованого подання виконавця з наступним повідомленням про зазначене заявника.

16. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають голова Балаклійської районної державної адміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації, які прийняли рішення про взяття їх на контроль.

17. Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку - інформація передається голові Балаклійської районної державної адміністрації, першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.

18. Після закінчення розгляду звернення знімається з контролю.

ІІІ. Вирішення звернень громадян і надання відповідей заявникам

 

1. Керівники управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів, які за дорученням голови Балаклійської районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації розглядають звернення громадян, зобов'язані уважно вивчити зміст звернення, факти, що наведені у листі, та питання, що потребують вирішення. У разі потреби вимагати у виконавців матеріали та направляти працівників цих органів на місця для перевірки фактів, викладених у зверненні, вживати інших заходів для об'єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, з’ясовувати, усувати причини, умови, які спонукають громадян скаржитися, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Безпосередні виконавці при здійсненні перевірок за зверненнями громадян у разі необхідності спілкуються з їх авторами, з'ясовують усі порушені питання та обставини, детально вникають в їх суть, вживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства.

2. 3а результатами розгляду звернення складається мотивований висновок, який має містити об'єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів, на підставі якого готується і надається інформація голові Балаклійської районної державної адміністрації, першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації (згідно з дорученням), разом з копією або проектом відповіді заявнику в установлений термін.

Не допускається надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам.

3. За результатами розгляду звернень надається письмова відповідь заявникам за підписом голови Балаклійської районної державної адміністрації, або першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації

Надається інформація за результатами розгляду звернення громадян голові Балаклійської районної державної адміністрації за підписом першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації до повноважень яких належить вирішення порушених питань. У разі звернення громадян до першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації інформація за результатами розгляду надається за підписом керівників управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації, яким доручено розгляд звернень і до повноважень яких належить вирішення порушених питань.

4. Відповіді готують виконавці, згідно з резолюціями голови Балаклійської районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату Балаклійської районної державної адміністрації, та надають їх для підпису та погодження до загального відділу не пізніше ніж за 2 робочих дні до настання терміну виконання.

Якщо виконавців, згідно з резолюціями, декілька, збір інформації та узагальнення для надання відповіді громадянину здійснює виконавець, зазначений першим. При цьому інші виконавці надають йому проекти обґрунтованих відповідей не пізніше ніж за 4 робочі дні до настання терміну виконання.

5. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи, заявникам дані вичерпні відповіді. Не допускається визнання заяв чи скарг необгрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

6. Відповідь Героям Радянського Союзу, Героям України, Героям Соціалістичної Праці, інвалідам Великої Вітчизняної війни, жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня», звернення яких надійшли до Балаклійської районної державної адміністрації, а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України або Голови Верховної Ради України та розглянуті головою Балаклійської районної державної адміністрації надаються, за його особистим підписом, а в разі його відсутності - заступником, на якого покладено виконання обов'язків голови Балаклійської районної державної адміністрації. Проект відповіді готує виконавець і візують перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації та надають їх до відділу не пізніше ніж за 2 робочих дні до настання терміну виконання.

7. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адреса якого вказана.

8. Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку – інформація передається керівництву для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю.

9. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи, заявникам надані вичерпні відповіді. Не допускається визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень

10. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку справа зберігається протягом 5 років у Відділі за алфавітним принципом. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів вони підшиваються до цієї справи. Забороняється зберігання справ у виконавців. Відділ може надати справу заявника виконавцю за його запитом тільки під розпис для роботи з ним у приміщенні Відділу, в інших випадках - тільки окремі копії документів.

11. Спеціалісти відділу за першою вимогою заявника надають йому матеріали розгляду звернення для ознайомлення.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                           Н.В.Чернолясова

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Балаклійської районної

державної адміністрації

Харківської області

від 23 березня 2015 року № 187

(у редакції

розпорядження голови

Балаклійської районної державної

адміністрації Харківської області

від 22 червня 2018 року № 42

)

 

                                                                                            

                                                          

ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

 

І. Загальні положення

   1. Порядок проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області(далі – Порядок) визначає процедуру проведення особистого прийому громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області (далі – керівництво Балаклійської районної державної адміністрації), керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   2. Особистий прийом громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації проводиться з питань, вирішення яких належить до повноважень районної державної адміністрації.

  3. Особистий прийом громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації проводиться в громадській приймальні Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   Виїзні особисті прийоми громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, першим заступником та заступниками голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області проводяться за місцем проживання громадян.

  Особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області проводиться за місцезнаходженням відповідного структурного підрозділу.

   Графіки проведення особистого прийому громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації затверджуються головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   4. Інформація про Порядок та графіки проведення особистого прийому громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації та керівниками структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області розміщується на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області та на інформаційному стенді у приміщенні Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами і мають документ, що підтверджує їх особу та повноваження. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

   6. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», осіб з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочергово.

ІІ. Особистий прийом громадян головою

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

 

   1. Особистий прийом громадян головою Балаклійської районної державної

адміністрації Харківської області проводиться за попереднім записом.

   Попередній запис громадян на особистий прийом голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області здійснюється під час звернення громадянина до загального відділу апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області (далі – Відділ). Спеціаліст Відділу не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня прийому здійснює попередній запис на особистий прийом головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   2.Під час попереднього запису на особистий прийом громадян до голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області з’ясовуються:

прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

місце проживання громадянина;

номер телефона;

зміст порушеного питання;

до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин і яке було прийнято рішення;

чи було порушене питання предметом судового розгляду.

   Також вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

   Якщо громадянин звертається до Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області повторно, з'ясовується, до кого із керівництва Балаклійської районної державної адміністрації він уже звертався і яке рішення було прийнято. Після цього перевіряються попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді осіб, які розглядали питання раніше. Якщо питання не вирішено по суті, дані заявника та суть його питання вноситься до списку громадян, які бажають звернутися на особистий прийом до голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   Особистий прийом громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області може бути організований також за безпосереднім дорученням голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, незалежно від графіку проведення прийому.

   3. З метою організаційного забезпечення особистого прийому Відділ:

   забезпечує добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі громадян (попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду, висновки, довідки, відповіді посадових осіб, які розглядали питання раніше, тощо);

   вживає заходів щодо проведення першочергового особистого прийому головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області         (у дні проведення прийому) тих категорій громадян, звернення яких відповідно

   до чинного законодавства розглядаються особисто головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області в першочерговому порядку.

  

   4. За результатами особистого прийому громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області Відділом проводяться відповідні записи в журналі особистого прийому голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   5. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

   повторне звернення одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

   звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

   звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження якого оформлені у встановленому законодавством порядку).

   Про відмову в записі та її причини громадянинові надається відповідне роз'яснення.

ІІІ. Особистий прийом громадян

першим заступником     голови, заступниками голови, керівником апарату

Балаклійської  районної державної адміністрації Харківської області,

керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

   1.Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступниками голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області (далі - заступники голови), керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області здійснюється згідно з графіками, затвердженими розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

   2. Під час особистого прийому громадян заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, Відділ з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, зміст порушеного питання та оформляє реєстраційно-контрольну картку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

   У разі якщо громадянин звертається до Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області повторно з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі громадян заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, Відділ готує матеріали за результатами розгляду попередніх звернень. Справа попередніх звернень заявників, матеріали їх розгляду, висновки та відповіді на них, інші матеріали і документи, що стосуються суті питання передаються заступникам голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   3. Керівники управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області здійснюють особистий прийом громадян з питань, що відносяться до їх повноважень.

   4. Керівники структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області є відповідальними за організацію проведення ними особистих прийомів громадян та облік особистого прийому громадян, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

ІV. Виїзні особисті прийоми громадян головою

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області,

першим заступником та заступниками голови

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

 

   1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, першим заступником та заступниками голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області за місцем проживання громадян згідно з графіком, який складається Відділом за пропозиціями, наданими керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації і затверджується головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області на рік та оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   2. Після затвердження головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, графік виїзних прийомів громадян направляється:

   першому заступнику, заступникам голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області для виконання;

   органам місцевого самоврядування для проведення підготовчої роботи з організації виїзного особистого прийому громадян;

   Відділу для обліку проведення виїзних особистих прийомів.

   3. Виїзні особисті прийоми громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, першим заступником та заступниками голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області здійснюються за попереднім записом.

   Органи місцевого самоврядування Балаклійського району Харківської області забезпечують здійснення попереднього запису громадян на виїзний особистий прийом та передають відповідну інформацію до Відділу не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення виїзного особистого прийому.

   4.Органи місцевого самоврядування, де заплановано проведення виїзного особистого прийому громадян, доводять до відома населення підпорядкованої території про дату, місце і час проведення прийому, вживають заходів щодо створення відповідних умов та організації його проведення.

   5. Після проведення виїзного особистого прийому громадян перший заступник та заступники голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області інформують Відділ про кількість громадян, які звернулися під час прийому, кількість звернень, за якими надані роз'яснення по суті порушених питань, для ведення обліку особистого прийому громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

V. Прикінцеві положення

   1. Керівництво Балаклійської районної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області під час особистого прийому громадян:

   1) розглядають питання по суті;

   2) надають відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення.

   2. Письмові звернення, що отримані на особистому прийомі (у тому числі виїзному) прийомі, розглядаються в установленому законодавством порядку.

   3. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому громадян неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                          Н. Чернолясова

 

Електронне звернення

Відповідно до Закону України від 02 липня 2015 року № 577-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" з 28 жовтня 2015 року письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У зверненні має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- місце проживання громадянина;

- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

Як надіслати електронне звернення

 

Звернення надсилається органам виконавчої влади, до повноважень яких належить вирішення порушених у ньому питань.

 

У зверненні необхідно обов’язково зазначити повні реквізити заявника, чітко і зрозуміло викласти суть порушеного питання.

 

На прохання заявника відповідь на його звернення може надаватися електронною поштою.

 

Звернення не приймається до розгляду, якщо:

 

- порушене у зверненні питання не належить до компетенції органів виконавчої влади;

- не вказані прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, не зазначено дату, електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь;

- у тексті звернення не викладено суті порушеного питання.

 

Звертаємо увагу на те, що зміст звернення має бути стислим та інформативним, містити конкретні факти по суті питання.

 

Склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Розпорядження голови

                                                                         районної державної адміністрації

                                                                         від 03 серпня 2020 року  № 166

 

                                                       СКЛАД

                         постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

                                      при районній державній адміністрації

 

КАРАБАНОВ

Віталій

Юрійович

 

голова районної державної адміністрації, голова комісії

 

ЧЕРНОЛЯСОВА

Ніна Віталіївна

 

керівник апарату районної державної адміністрації, заступник голови комісії

 

БРЮХАЧ

Наталія Борисівна

 

спеціаліст сектору мобілізаційної, режимно-секретної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату  районної державної адміністрації, секретар комісії

 

ГРАЧОВА

Олена Леонідівна

 

головний спеціаліст сектору з питань організаційної та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації

 

ДЕМ'ЯНЕНКО

Олена Борисівна

 

консультант голови Балаклійської районної ради                    (за згодою)

 

ДОРОХОВА

Тетяна Юріївна

 

начальник Балаклійського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області (за згодою)

 

 

КРАВЦОВА

Ірина Володимирівна

 

головний спеціаліст юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

 

КРАВЧЕНКО

Лариса Вікторівна

 

завідувач канцелярією Балаклійського відділу поліціїГоловного управління Національної поліції в Харківській області  (за згодою)

 

КОНОВАЛОВА

Олена Василівна

 

секретар Балаклійської міської ради (за згодою)

 

СЄРОВА

Тетяна Петрівна

 

начальник управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

СИТНІК

Олександр Петрович

 

начальник управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                              Ніна Чернолясова

Довідка про роботу зі зверненнями громадян

Інформація

про роботу із зверненнями громадян, які надійшли до районної державної адміністрації

за січень - вересень 2020 року

До районної державної адміністрації за звітний період 2020 року надійшло 709звернень, що на 485 менше проти кількості звернень за відповідний період 2019 року - 1194. Із них: 327 - подано особисто, 107 – надійшло поштою (електронною поштою), 9- за допомогою засобів телефонного зв'язку,  255 - через органи влади, 5 - через уповноважену особу та 5 – від інших органів, установ, організацій. Ними порушено 709 питання, 301 - вирішено позитивно, 264 - надано роз’яснення згідно чинного законодавства, 67 - знаходяться у стадії розгляду та остаточного вирішення, 18 – відправлено за належністю, 1- що не підлягає розгляду,на 1 звернення про надання матеріальної допомоги надано відмову, у зв'язку з неодноразовим зверненням заявника, що суперечить Положенню про районну раду з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12 липня 2005 року № 322 (зі змінами), яким передбачається надання матеріальної допомоги не частіше одного разу на рік та відсутності підстав для її надання та 5- взято до відома.Найголовнішими залишаються питання соціального захисту – 349, комунального господарства – 134, житлової політики – 40, транспорту – 22 з питань сім’ї, дітей, молоді... – 18.

Відповідно до частини п'ятої пункту 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" (далі – Указ) особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися: ветерани праці, пенсіонери - 250; особи з інвалідністю, діти війни, учасники війни - 82; одинокі матері - 13; багатодітні сім’ї – 59 звернень; решта інші категорії.Значна частина звернень (229) стосувались питань соціального захисту населення. У більшості листів йшлося про надання матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби, виплати соціальної допомоги.

Згідно з рішенням комісії (ради) по розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги та розгляду інших соціальних питань районної державної адміністрації, за рахунок коштів районного бюджету надано грошову допомогу 186 громадянам на суму 439 500 грн.Із загальної кількості звернень 134 стосувались питання комунального господарства та 40 питань житлової політики (експлуатація і ремонт доріг, оплата за комунальні послуги, тарифи, пільги, експлуатація та ремонт житлового фонду, забезпечення сталого водопостачання та водовідведення для мешканців міста, селищ і сіл, забезпечення житлом та інше).

За звітній період 2020 року до районної державної адміністрації надійшло 1 звернення від особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни. Від жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" надійшло 1 звернення. Від Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України звернень не надходило.Згідно пункту 6 Указу затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації. За I квартал 2020 року заступниками голови районної державної адміністрації проведено  17 особистих прийомів громадян (із них 8 виїзних) під час яких було прийнято 9 громадян, ними порушено 9 питань, з яких 6 вирішено позитивно, решта – надані роз’яснення.

З березня 2020 року проведення особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації призупинено згідно протоколу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 12 березня 2020 року № 5.Продовжує функціонувати “телефон довіри”. За звітний період 2020 року звернулося 10 громадян. Питання беруться на контроль та виконання з наданням відповіді заявникам. На виконання пункту 3 Указу при районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян.

За І квартал 2020 року згідно затвердженого графіку проведено 2 засідання, на яких розглянуто 3 питання. Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації призупинено згідно протоколу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 12 березня 2020 року № 5.

Згідно Плану контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади спеціалістом сектору мобілізаційної, режимно-секретної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації за звітний період 2020 року перевірено роботу виконавчого комітету Савинської селищної ради, на предмет своєчасного і якісного опрацювання звернень громадян, ведення діловодства. Вказано на недоліки, надано методичну допомогу в організації роботи із зверненнями громадян. Перевірка сприяла більш ретельному підходу до розгляду заяв громадян, кращому обліку і контролю за виконанням документів. За результатом перевірки складено довідку та направлено керівнику органу місцевого самоврядування для усунення недоліків і вжиття відповідних заходів. Установлено зворотній зв'язок.

Безоплатна первинна правова допомога мешканцям Балаклійського району надається в дистанційному режимі згідно графіку особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної допомоги, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29.08.2011 № 428 (зі змінами).

За звітний період безоплатну первинну правову допомогу отримали 8 громадян.

Виконавська дисципліна по роботі із зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                  Ніна ЧЕРНОЛЯСОВА

Телефон довіри

Працює телефон довіри (05749) 5-30-30