line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Відділ освіти

Положення про відділ освіти

 
триває завантаження...
 

Положення про колегію відділу освіти

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію відділу освіти

Балаклійської районної державної адміністрації

1.Загальні положення

1.1. Колегія відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації (далі – колегія) є постійно діючим колегіальним та консультативно-дорадчим органом відділу освіти і створюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного й вільного обговорення найважливіших напрямів освітньої діяльності навчальних закладів району.

1.2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної адміністрації, іншими нормативними документами та цим Положенням.

1.3. Колегія утворюється районною державною адміністрацією та очолюється начальником відділу освіти. Склад колегії  затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

2. Функції колегії

2.1. Аналізує, обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти та навчальних закладів, які йому підпорядковуються.

2.2. Розглядає пропозиції щодо:

- формування та реалізації державної політики в освітній галузі району;

- забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

-  розширення міжнародного співробітництва у галузі “Освіта”.

2.3. Розглядає питання:

- реалізації державної політики в галузі національної освіти;

- наукової, науково-методичної, інноваційної діяльності;

- стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна;

- здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з цих питань.

2.4. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти та навчальних закладів, які йому підпорядковані.

2.5. Розглядає результати роботи навчальних закладів, які належать до сфери відділу освіти ( у межах компетенції).

2.6. Аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

2.7. Розглядає інші питання, пов”язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти та навчальні заклади, які йому підпорядковуються.

3. Склад колегії

3.1.До складу колегії відділу  освіти входить начальник відділу освіти (голова колегії), працівники відділу освіти, керівники навчальних закладів, представники підприємств, установ, організацій (за згодою).

3.2. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

3.3. Члени колегії відділу освіти затверджуються та звільняються від обов”язків наказом начальника  відділу освіти.

4. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться відповідно до затверджених планів, 4 рази на рік, позапланові – у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії. У разі потреби можуть проводитись розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з президією профспілки працівників освіти району.

4.2. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого заступником голови районної державної адміністрації плану роботи відділу освіти, у якому зазначаються питання, що  необхідно вивчити та розглянути, особи, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

4.3. План роботи колегії затверджується її головою.

4.4. Додаткові питання до затвердженого порядку денного засідання колегії можуть бути включені за рішенням її голови, але не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання.

4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

4.6. Організацію підготовки засідань колегії здійснює її секретар.

4.7. Проект плану роботи колегії формується секретарем колегії за пропозиціями структурних підрозділів.

4.8. Особи, відповідальні за підготовку та надання матеріалів на засідання колегії, надають  секретарю не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання:

 • доповідну записку з обгрунтуванням пропозицій, що вносяться (в необхідних випадках з додатками);
 • проект рішення колегії із зазначенням виконавців, доручень, термінів виконання, підрозділів і прізвищ посадових осіб, відповідальних за виконання рішень в цілому;
 • список осіб, які запрошуються  на засідання колегії, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади та місця роботи.

додатки повинні мати ідентичні та конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання.

4.9. Секретар колегії відділу освіти:

 • контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення та надає голові для погодження;
 • формує порядок денний засідання колегії, і за три дні, а у разі проведення позачергового засідання, - не пізніше ніж за один день до засідання, забезпечує ознайомлення з документами членів колегії.

4.10. На розгляд колегії подаються:

 • проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
 • довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обгрунтованих висновків та пропозицій;
 • проект рішення колегії з кожного питання;
 • список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен по батькові, місця роботи й займаних посад;
 • довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного колегії.

4.11. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів на засідання колегії покладається на секретаря колегії.

4.12. На засідання колегії запрошуються особи, яких безпосередньо стосується питання, що розглядаються. Виклик цих осіб (запрошених) здійснюють підрозділи, що готують відповідне питання на розгляд колегії.

4.13. Секрктар колегії та особи, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу навчальних закладів, залучених до підготовки необхідних питань.

5. Порядок денний засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов”язків начальника відділу освіти.

5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

5.4. Порядок денний засідання та рішення колегії затверджують члени колегії шляхом голосування.

5.5.Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

5.6. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки й звукозапису.

5.7. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.8. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного засідання. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.9. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії та враховується під час голосування.

5.10. У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час  прийняття рішення голова колегії проводить у життя своє рішення.

5.11. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться  до протоколу засідання ( без видання наказу).

5.12. Рішення з урахуванням зауважень і доповнень, завізовані членами колегії на зворотному боці першого примірника, подаються секретарю.

5.13. Після засідання колегії особи, відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом трьох днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного засідання. Секретар подає остаточне рішення на розгляд голови колегії.

5.14. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні  та секретарем колегії. Рішення спільних засідань колегії та президії профспілки працівників освіти і науки оформляються  протоколами, які підписуються головою колегії та головою президії працівників освіти та секретарем колегії.

5.15. Рішення колегії доводиться до членів колегії, керівників навчальних закладів в частині, що їх стосується.

5.16. Рішення колегії впроваджуються в життя, як правило, наказом начальника відділу освіти.

5.17. Матеріали засідань колегії зберігаються у секретаря начальника відділу освіти.

5.18. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється апаратом відділу освіти.

6. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють начальник відділу освіти або працівники відділу освіти, визначені начальником відділу.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.   

 

Керівник апарату
районної державної адміністрації                                                  І.М.Розумний

 

 

 

Структура відділу освіти

 

Структура відділу освіти 

№ п/п

Назва посад

№ кабінету та телефону

Прізвище ім"я по батькові посадової особи

1

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

каб. № ,

5-15-79

Швід Світлана Анатоліївна

2

Головний спеціаліст

каб. № 53,

5-12-78

Дворічанська Оксана Іванівна

3

Спеціаліст

 

 

 

Номенклатура справ

триває завантаження...
 

Фінансові ресурси

 
триває завантаження...
 

Правила трудового розпорядку

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників відділу освіти

Балаклійської районної державної адміністрації

1.Загальні положення.

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників відділу освіти  Балаклійської районної державної адміністрації (далі - Правила) розроблені відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України „Про державну службу", “Про доступ до публічної інформації”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про правила етичної поведінки”, Загальних правил поведінки державних службовців, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 червня 2010 року № 214 Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 січня 2012 року № 50 та інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила мають на меті сприяти забезпеченню чіткої організації праці, належних  безпечних умов праці, підвищенню її продуктивності та ефективності, раціональному використанню робочого часу, зміцненню трудової та виконавської дисципліни в управлінні агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

1.3. Правила є обов’язковими для всіх працівників управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації (далі управління).

2. Порядок прийняття на роботу і звільнення державних службовців та працівників інших категорій.

2.1. Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до ст.15 Закону України “Про державну службу”. Прийняття на державну службу проводиться за конкурсним відбором відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  15 лютого 2002 року № 169 ( із змінами),  Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 та Указом Президента України від 18.05.2012 №333/2012.    

2.2. Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, і звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

2.3. Не можуть бути призначеними на посаду в управління особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

2.4. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії управління такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку.

Трудова книжка здається спеціалісту з питань кадрової роботи напередодні призначення на посаду.

2.5. При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.6. Іспит проводиться конкурсною комісією управління. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень управління.

2.7. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.

2.8. Рішення про призначення на посаду державного службовця приймає начальник управління на підставі пропозицій конкурсної комісії, за результатами спеціальної перевірки.

2.9. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця.

2.10. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця.

2.11. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу, адміністрація зобов’язана:

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис), з умовами оплати праці, роз’яснити його права і обов’язки;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з питань техніки безпеки праці, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці тощо.

2.12. Прийняття на роботу оформлюється наказом управління в порядку, передбаченому статтями 23,24 Кодексу законів про працю України.

2.13. Припинення дії трудового договору можливе при умовах, передбачених чинним законодавством, оформляється наказом начальника управління.

 2.14. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України “Про державну службу”, а саме:
1)порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);
2)недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог,

 передбачених статтею 16;

3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23);

4) виявлення, або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

5) відмови державного службовця від прийняття, або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

6) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбачених статтею 13.

2.15. У день звільнення видається працівнику його трудова книжка з внесенням до неї записом про звільнення у повній відповідності до наказу та законодавства з посиленням на відповідну статтю (пункт) закону.  

День звільнення вважається останнім днем роботи.

3. Основні обов’язки працівників управління.

3.1. Основні обов'язки та права державних службовців управління  визначені в Законах України "Про державну службу", “Про правила етичної поведінки” та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців.

3.2. Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами управління, виданими в межах повноважень та відповідно до чинного законодавства, на засадах моральних принципів і норм, чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості,

3.3. Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

 • Державний службовець має виконувати свої посадові обов'язки своєчасно, чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг і не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.
 • Державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави.
 • Державний службовець має з належною повагою ставитися до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужість до їх  правомірних дій та вимог, не допускати проявів бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган державної влади або ганьбить репутацію державного службовця.
 • Державний службовець має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.
 • При виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувалися за призначенням, раціонально, ефективно та економно.
 • Державний службовець повинен постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.
 • Державний службовець зобов'язаний своєчасно і точно виконувати розпорядження та вказівки своїх керівників.
 • Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні повідомити вищу за посадою особу.
 • Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органу державної влади.
 • Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України "Про інформацію" та "Про державну таємницю", у тому числі і після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. У той же час, державний службовець зобов’язаний забезпечувати виконання вимог Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, не повинен приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких зазначений законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб'єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від ужиття заходів щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

3.4. Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.

3.5. Державні службовці та інші працівники управління також зобов'язані:

- дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;

- тримати в чистоті і порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти і порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками управління, у приміщеннях загального користування;

- дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;

- використовувати послуги телефонного зв'язку, комп'ютерної системи та факсу лише для службових потреб.

3.6. Державні службовці підлягають атестації та щорічній оцінці у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2000 року № 1922.

4. Основні обов'язки керівництва управління.

4.1. Керівництво управління агропромислового розвитку райдержадміністрації зобов'язане:

- належним чином організувати роботу працівників управління, виділити кожному працівникові робоче місце в межах визначених нормативів;

- забезпечити здорові та безпечні умови праці працівників управління;

- поліпшувати умови праці працівників управління, неухильно дотримуватися законодавства про працю, в тому числі щодо праці жінок, молоді, осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- видавати працівникам управління заробітну плату в установленому чинним законодавством порядку;

- створювати колективу необхідні умови для виконання своїх повноважень, сприяти утвердженню в ньому ділових, творчих обставин, всебічно підтримувати і розвивати ініціативу і активність працівників, забезпечувати активну участь працівників управління, використовувати для цього збори, наради, своєчасно розглядати критичні зауваження працівників і своєчасно повідомляти про вжиті заходи;

- підвищувати роль морального та матеріального стимулювання праці, заохочувати працівників управління, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;

- створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників управління у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти;

- уважно ставитися до потреб і запитів працівників управління;

- затвердити посадові інструкції згідно зі штатним розписом;

- організувати облік явки на роботу працівників управління і залишення ними роботи.

5. Робочий час та час відпочинку.

5.1. Відповідно до статті 50 КЗпП  тривалість робочого часу працівників  не може перевищувати 40 годин на тиждень.

5.2. Для працівників управління встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників управління скорочується на одну годину.

5.3. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники управління зобов'язані за наказом начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

5.4. Робочий час працівників управління починається о 8 годині ранку.

Перерва на обід з 12-00 до 12 годин 45 хвилин.

Кінець робочого дня о 17-00, у п'ятницю о 15 годині 45 хвилин.

5.5. За згодою між працівником і керівництвом може встановлюватися, як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку керівництво зобов'язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу. Робота на умовах неповною робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

5.6. Контроль за часом початку і закінчення роботи працівників покладається на керівників відділів управління, заступника начальника управління.

Перебування працівників управління із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу керівництва.

Залишення в робочий час працівником управління приміщення райдержадміністрації без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.

5.7. Працівника управління, який з'явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.

5.8. У робочий час забороняється відволікання працівників від їх безпосередньої роботи, для вирішення особистих справ, а також проведення святкування особистих подій та пам'ятних дат, не пов'язаних з ювілеями.

5.9. Куріння в приміщеннях районної державної адміністрації забороняється.

5.10. Працівникам управління надаються відпустки відповідно до чинного законодавства.

5.11. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками з урахуванням пропозицій працівників управління погоджених з їх керівниками, які складаються головним спеціалістом з кадрової роботи кожний календарний рік не пізніше 20 січня поточного року, затверджуються начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації і доводяться до відома всіх працівників управління.

5.12. За рішенням начальника управління державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року, чи приєднується до відпустки у наступному році, або може бути замінена, за його бажанням, грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

5.13. Працівникам управління, згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю 15 календарних днів на рік.

6. Заохочення за успіхи в роботі.

6.1. За сумлінне та успішне виконання трудових обов'язків, ініціативність та інші досягнення в роботі до працівників управління застосовуються такі заохочення:

- відзначення Подякою;

- нагородження Почесною грамотою;

- грошова винагорода (надбавки, доплата, преміювання);

6.2. Матеріальне стимулювання працівників управління визначається Положеннями про преміювання працівників управління.

6.3. За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків працівникам апарату, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років видається грошова винагорода (один раз на п'ять років) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212.

6.4. Заохочення застосовуються і оголошуються наказом начальника управління, розпорядженням голови райдержадміністрації в урочистій обстановці та заносяться відділом організаційно-кадрової роботи до трудових книжок працівників апарату у відповідності із правилами їх ведення.

6.5. За особливі трудові заслуги працівники управління в установленому порядку представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками та до присвоєння почесних звань.

7.Стягнення за порушення трудової дисципліни.

7.1. Порушення трудової дисципліни, цих Правил або не виконання чи не належне виконання з вини працівника управління покладених на нього трудових обов'язків і перевищення своїх повноважень, не дотримання обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також вчинок, який порочить працівника управління як державного службовця або дискредитує райдержадміністрацію, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника управління може бути застосований один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

- догана;

- звільнення.

7.3. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:  

- попередження про неповну службову відповідальність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.4. Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.5. До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При відмові останнього дати такі пояснення про це складається відповідний акт.

7.6. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців від дня вчинення проступку.

7.7. При обранні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

7.8. Дисциплінарне стягнення застосовується начальником управління.

7.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

7.11. Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.12. Працівники управління агропромислового розвитку райдержадміністрації повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку, які зберігаються в управлінні на видному місці.

8. Порядок вирішення трудових спорів.

8.1. Трудові спори, що виникають між працівником і управлінням, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

Графік особистого прийому громадян

 

Графік особистого прийому громадян

начальником відділу освіти райдержадміністрації

п/п

Назва підрозділу

Дні прийому

Час прийому

Місце проведення

1.

Відділ освіти райдержадміністрації

2 вівторок

4 вівторок

9.00-18.00

9.00-18.00

вул. Жовтнева,18

4 поверх, к-та 130

 

 

Проходження перевірки працівниками відділу освіти згідно ЗУ "Про очищення влади"

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Швід Світлана Анатоліївна

 

Начальник відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 відкрити або завантажити

Дворічанська Оксана Іванівна

 

Головний спеціаліст відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 

 

 

Перевірка претендентів на посади державних службовців

 

 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

     

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити 

відкрити або завантажити 

 

 

Інформація про оголошення конкурсу

 

п/п

Найменування державного органу, структурного підрозділу державного органу та його місцезнаходження

Найменування посади, категорія

Кінцевий термін прийняття документів (дата)

Основні вимоги до кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає інформацію щодо проведення конкурсу

           

 
 

 

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: http://osvita-balakleya.gov.ua