line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Відділ освіти

Положення про відділ освіти

 
триває завантаження...
 

Положення про колегію відділу освіти

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію відділу освіти

Балаклійської районної державної адміністрації

1.Загальні положення

1.1. Колегія відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації (далі – колегія) є постійно діючим колегіальним та консультативно-дорадчим органом відділу освіти і створюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного й вільного обговорення найважливіших напрямів освітньої діяльності навчальних закладів району.

1.2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної адміністрації, іншими нормативними документами та цим Положенням.

1.3. Колегія утворюється районною державною адміністрацією та очолюється начальником відділу освіти. Склад колегії  затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

2. Функції колегії

2.1. Аналізує, обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти та навчальних закладів, які йому підпорядковуються.

2.2. Розглядає пропозиції щодо:

- формування та реалізації державної політики в освітній галузі району;

- забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

-  розширення міжнародного співробітництва у галузі “Освіта”.

2.3. Розглядає питання:

- реалізації державної політики в галузі національної освіти;

- наукової, науково-методичної, інноваційної діяльності;

- стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна;

- здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з цих питань.

2.4. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти та навчальних закладів, які йому підпорядковані.

2.5. Розглядає результати роботи навчальних закладів, які належать до сфери відділу освіти ( у межах компетенції).

2.6. Аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

2.7. Розглядає інші питання, пов”язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти та навчальні заклади, які йому підпорядковуються.

3. Склад колегії

3.1.До складу колегії відділу  освіти входить начальник відділу освіти (голова колегії), працівники відділу освіти, керівники навчальних закладів, представники підприємств, установ, організацій (за згодою).

3.2. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

3.3. Члени колегії відділу освіти затверджуються та звільняються від обов”язків наказом начальника  відділу освіти.

4. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться відповідно до затверджених планів, 4 рази на рік, позапланові – у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії. У разі потреби можуть проводитись розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з президією профспілки працівників освіти району.

4.2. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого заступником голови районної державної адміністрації плану роботи відділу освіти, у якому зазначаються питання, що  необхідно вивчити та розглянути, особи, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

4.3. План роботи колегії затверджується її головою.

4.4. Додаткові питання до затвердженого порядку денного засідання колегії можуть бути включені за рішенням її голови, але не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання.

4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

4.6. Організацію підготовки засідань колегії здійснює її секретар.

4.7. Проект плану роботи колегії формується секретарем колегії за пропозиціями структурних підрозділів.

4.8. Особи, відповідальні за підготовку та надання матеріалів на засідання колегії, надають  секретарю не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання:

  • доповідну записку з обгрунтуванням пропозицій, що вносяться (в необхідних випадках з додатками);
  • проект рішення колегії із зазначенням виконавців, доручень, термінів виконання, підрозділів і прізвищ посадових осіб, відповідальних за виконання рішень в цілому;
  • список осіб, які запрошуються  на засідання колегії, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади та місця роботи.

додатки повинні мати ідентичні та конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання.

4.9. Секретар колегії відділу освіти:

  • контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення та надає голові для погодження;
  • формує порядок денний засідання колегії, і за три дні, а у разі проведення позачергового засідання, - не пізніше ніж за один день до засідання, забезпечує ознайомлення з документами членів колегії.

4.10. На розгляд колегії подаються:

  • проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
  • довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обгрунтованих висновків та пропозицій;
  • проект рішення колегії з кожного питання;
  • список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен по батькові, місця роботи й займаних посад;
  • довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного колегії.

4.11. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів на засідання колегії покладається на секретаря колегії.

4.12. На засідання колегії запрошуються особи, яких безпосередньо стосується питання, що розглядаються. Виклик цих осіб (запрошених) здійснюють підрозділи, що готують відповідне питання на розгляд колегії.

4.13. Секрктар колегії та особи, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу навчальних закладів, залучених до підготовки необхідних питань.

5. Порядок денний засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов”язків начальника відділу освіти.

5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

5.4. Порядок денний засідання та рішення колегії затверджують члени колегії шляхом голосування.

5.5.Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

5.6. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки й звукозапису.

5.7. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.8. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного засідання. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.9. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії та враховується під час голосування.

5.10. У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час  прийняття рішення голова колегії проводить у життя своє рішення.

5.11. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться  до протоколу засідання ( без видання наказу).

5.12. Рішення з урахуванням зауважень і доповнень, завізовані членами колегії на зворотному боці першого примірника, подаються секретарю.

5.13. Після засідання колегії особи, відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом трьох днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного засідання. Секретар подає остаточне рішення на розгляд голови колегії.

5.14. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні  та секретарем колегії. Рішення спільних засідань колегії та президії профспілки працівників освіти і науки оформляються  протоколами, які підписуються головою колегії та головою президії працівників освіти та секретарем колегії.

5.15. Рішення колегії доводиться до членів колегії, керівників навчальних закладів в частині, що їх стосується.

5.16. Рішення колегії впроваджуються в життя, як правило, наказом начальника відділу освіти.

5.17. Матеріали засідань колегії зберігаються у секретаря начальника відділу освіти.

5.18. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється апаратом відділу освіти.

6. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють начальник відділу освіти або працівники відділу освіти, визначені начальником відділу.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.   

 

Керівник апарату
районної державної адміністрації                                                  І.М.Розумний

 

 

 

Структура відділу освіти

 

Структура відділу освіти  

№ п/п

Назва посад

№ кабінету та телефону

Прізвище ім"я по батькові посадової особи

1

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

каб. № ,

5-15-79

Швід Світлана Анатоліївна

2

Головний спеціаліст

каб. № 53,

5-12-78

Дворічанська Оксана Іванівна

3

Спеціаліст

 

 

 

Номенклатура справ

триває завантаження...
 

Фінансові ресурси

 
триває завантаження...
 

Правила трудового розпорядку

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників

відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації

Харківської області

I. Загальні положення

   1.Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

   У відділі освіти трудова дисципліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

   2.Ці правила поширюються на всіх працівників відділу освіти.

   3.Метою цих Правил є визначення обов’язків працівників відділу освіти, які встановлюють внутрішній розпорядок у відділі освіти.

   4.Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує начальник відділу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

   5.Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

   Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

   6.При прийнятті на роботу начальник зобов'язаний зажадати від   особи, що працевлаштовується:

   а) подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток;

   б) особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються начальником або методистом з кадрових питань відділу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

   в) при укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

   7.Прийняття на роботу оформляється:

   - начальника та заступника начальника відділу освіти – розпорядженням голови районної державної адміністрації, за погодженням начальника Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

   - інших працівників відділу освіти - наказом по відділу освіти, який оголошується працівнику під підпис.

   8.Працівники можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

   9.На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

   На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

   Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

   Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

   Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі освіти.

   Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на методиста з кадрових питань відділу освіти.

   10.Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, начальник зобов'язаний:

   а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

   б) ознайомити працівника під підпис з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

   в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

   г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

   11.Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

   12.Розірвання трудового договору з ініціативи начальника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

   Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

   Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників   здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

   13.Припинення трудового договору оформляється наказом начальника відділу освіти.

   14.Начальник відділу освіти зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.


III. Основні правила та обов'язки працівників

   15.Працівники відділу освіти мають право на:

   захист професійної честі, гідності;

   вільний вибір форм, методів, засобів роботи, виявлення ініціативи;

   участь у громадському самоврядуванні;

   користування всіма видами відпусток згідно Закону України «Про відпустки»;

   пільги і компенсації за роботу відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

   підвищення кваліфікації, перепідготовку;

   16.Працівники відділу освіти зобов'язані:

   а) працювати сумлінно, виконувати вимоги Положення про відділ освіти (його структурних підрозділів) і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці;

   б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

   в) берегти обладнання, інвентар, матеріали;

   г) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність людей;

   д) постійно підвищувати професійний рівень, майстерність і загальну культуру.

   17.Коло обов’язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, функціональними обов’язками і положеннями, затвердженими в установленому порядку, з якими працівник ознайомлюється під підпис.

IV. Основні обов'язки начальника відділу освіти

   18. Начальник відділу освіти зобов'язаний:

   а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для ефективної роботи працівників відділу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

   б) визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

   в) організувати підготовку необхідної кількості кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своїй установі, так і в інших відповідно до укладених угод;

   г) видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам установи відповідно до графіка відпусток;

   д) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

    е) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

   є) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників відділу освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

    ж) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади
встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу відділу освіти; 

     з) забезпечувати належне утримання приміщення, освітлення, обладнання.

V. Робочий час і його використання

    19.Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя). Тривалість робочого тижня встановлюється 40 годин на тиждень.

    Робочий день з понеділка по четвер триває з 9.00 до 18.00 години, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45 години. Обідня перерва – з 13.00 до 13.45 год. Субота, неділя – вихідні дні.

    Прибиральниця службових приміщень працює за окремим графіком.

   Надурочна робота, робота у вихідні та святкові дні не допускається.

    20.При відсутності працівника начальник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником.

    21.Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом начальника відділу освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

    22.Начальник відділу освіти може залучати працівників до чергування в установі. Графік чергування і його тривалість затверджує начальник відділу освіти за погодженням з профспілковим комітетом.

    Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

    23.Графік надання щорічних відпусток погоджується профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

   Надання відпустки оформляється наказом начальника відділу освіти. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

   Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

    24.Працівникам забороняється:

    а) змінювати на свій розсуд графік роботи, обідньої перерви;

   в) передоручати виконання трудових обов'язків;

  б) відволікання працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, не пов'язаних з виробничим процесом.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

   25.За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу можуть застосовуватись заохочення згідно з Положенням про преміювання працівників відділу освіти та Положенням про порядок та умови виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам відділу освіти за підсумками за рік.

   26.За досягнення високих результатів у роботі працівники представляються до нагородження грамотами й іншими видами морального і матеріального заохочення.

    27.Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу відділу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

    28.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

    а) догана;

    б) звільнення.

   Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

    До застосування дисциплінарного стягнення начальник відділу освіти повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

    У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт.

   Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

    Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

   29.Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

   30.За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

   31.Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під підпис.

   32.Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
    Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

    Начальник відділу освіти має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

 

 

 

Графік особистого прийому громадян

 

Графік особистого прийому громадян

начальником відділу освіти райдержадміністрації

п/п

Назва підрозділу

Дні прийому

Час прийому

Місце проведення

1.

Відділ освіти райдержадміністрації

2 вівторок

4 вівторок

9.00-18.00

9.00-18.00

вул. Жовтнева,18

4 поверх, к-та 130

 

 

Проходження перевірки працівниками відділу освіти згідно ЗУ "Про очищення влади"

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Швід Світлана Анатоліївна

 

Начальник відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 відкрити або завантажити

Дворічанська Оксана Іванівна

 

Головний спеціаліст відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 

 

 

Перевірка претендентів на посади державних службовців

 

 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

     

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити 

відкрити або завантажити 

 

 

Інформація про оголошення конкурсу

 

п/п

Найменування державного органу, структурного підрозділу державного органу та його місцезнаходження

Найменування посади, категорія

Кінцевий термін прийняття документів (дата)

Основні вимоги до кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає інформацію щодо проведення конкурсу

           

 
 

 

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: http://osvita-balakliya.gov.ua