line

ZSU

karmy

 

USPP

Ukrainian English French German Italian Russian

Служба у справах дітей

Положення

 
триває завантаження...
 

Структура

 

Структура

служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації 

п/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Служба у справах дітей Балаклійської райдержадміністрації

1

Начальник

1

2

Заступник начальника

1

3

Головний спеціаліст-бухгалтер

1

4

Спеціаліст

2

Сектор з питань опіки та піклування служби у справах дітей райдержадміністрації

5

Завідувач сектору

1

6

Провідний спеціаліст

1

7

Спеціаліст

1

 ВСЬОГО:

8

 

Номенклатура справ

 
триває завантаження...
 

Кошторис

 
триває завантаження...
 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Затверджено

рішенням загальних зборів колективу

служби у справах дітей

Балаклійської районної державної адміністрації

Протокол № 1 від 10.12. 2009 р.

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників служби у справах дітей

Балаклійської райдержадміністрації

І. Загальні положення

Згідно зі статтею 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає в себе можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова служба, і також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан). Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від зазначеної Законом.
 Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається Законом.

ІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників служби у справах дітей райдержадміністрації

2.1. Особи, що приймаються на роботу до служби у справах дітей райдержадміністрації, реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору.

2.2. При прийомі на роботу адміністрація зобов’язана вимагати кандидата:

а) подання трудової книжки, яка оформлена в установленому порядку, а якщо особа приймається на роботу вперше – довідки про останню діяльність, яка видана за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією. Звільнені з лав Збройних Сил України зобов’язані пред’явити військовий квиток;

б) пред’явлення паспорта у відповідності з законодавством про паспорти;

в) подання диплома про отримання відповідної освіти.

Прийом на роботу без пред’явлення вказаних документів не допускається. Забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, подання документів, які не передбачені законодавством. Прийом на роботу оформлюється наказом служби у справах дітей райдержадміністрації, з яким працівник ознайомлюється під розписку. В наказі зазначається посада у відповідності до штатного розпису та умови оплати праці.
2.3. При прийомі на роботу або при переведенні працівника в установленому порядку на іншу роботу адміністрація повинна:

а) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

б) ознайомити з дорученою роботою, вимогами та оплатою праці, роз’яснити його права та обов’язки;

в) проінструктувати з питань техніки безпеки, протипожежної безпеки та іншими правилами охорони праці.

2.4. На всіх працівників, що відпрацювали більше 5 днів, ведуться трудові книжки у порядку, встановленому діючим законодавством.

2.5. Припинення трудового договору може мати місце лише на засадах, передбачених законодавством. Працівники мають право розірвати трудовий договір, який заключено на передбачений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин, які передбачені діючим законодавством, адміністрація повинна розірвати трудовий договір в строк, про який просить працівник. Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація не виконує законодавство з охорони праці, умови колективного договору з цих питань. За домовленістю між працівником та адміністрацією договір може бути розірвано і до закінчення строку попередження про звільнення.
Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації без попередньої згоди з профспілковим комітетом не здійснюється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Припинення трудового договору оформлюється наказом начальника служби у справах дітей райдержадміністрації.

2.6. В день звільнення адміністрація забов’язана видати працівнику його трудову книжку із внесеним в неї записом про звільнення і зробити з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудовій книжці необхідно проводити в точній відповідальності до формуліровок діючого законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні обов’язки працівників служби у справах дітей райдержадміністрації

3. Працівники зобов’язані:

а) працювати чесно та сумлінно, додержуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, стримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки;

б) підвищувати продуктивність роботи;

в) покращувати якість роботи;

г) додержуватися вимог охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, що передбачені відповідними правилами та інструкціями;
д) утримувати своє робоче місце у зразковому стані, додержуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

є) дбайливо ставитися до меблів, господарчого інвентаря, лічильної та розмножувальної техніки, документів, економно і раціонально використовувати папір, канцелярське приладдя, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

ж) чітко виконувати посадові обов’язки.

ІV. Основні обов’язки адміністрації

4. Адміністрація забов’язана:

а) правильно організовувати труд працівників, створювати умови для підвищення продуктивності праці, забезпечувати трудову та виробничу дисципліну;
б) неухильно виконувати законодавство про працю і правила охорони праці;

V. Режим роботи працівників служби у справах дітей райдержадміністрації

Початок роботи – о 9 год.00 хв., перерва – з 13 год.00 хв. – 13 год. 45 хв.,
закінчення роботи – о 18 год.00 хв. У п’ятницю закінчення роботи о 16 год. 45 хв.
5.1. Забороняється у робочий час:

а) відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, знімати їх з роботи для виконання громадських обов’язків та проведення різного роду заходів, що не пов’язані з виробничою діяльністю;

б) скликати збори, засідання та всякого роду наради у громадських справах.

5.2. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією, з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи служби у справах дітей і умов, сприятливих для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

6. За зразкове виконання службових обов’язків, тривалу, бездоганну і якісну працю можуть застосовуватися застосовуються такі заохочення:

а) нагородження Почесною грамотою;

б) оголошення Подяки;

в) преміювання;

г) нагородження цінними подарунками.

Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

 VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7. Порушення трудової дисципліни, тобто неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених діючим законодавством.

7.1. За порушення трудової до працівника можуть бути застосована наступні заходи:

а) попередження про неповну службову відповідність;

б) затримка в присвоєнні чергового рангу або призначенні на більш високу посаду;

в) догана;

б) звільнення.

7.2. Звільнення, як захід дисциплінарного стягнення, може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, які покладені на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, за прогул (в тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також появи на роботі у нетверезому стані.

7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, час звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або знаходженням його у відпустці не враховується.

7.4. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.5. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення адміністрація зобов’язана вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.

7.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

7.7. При обранні виду стягнення адміністрація повинна врахувати міру тяжкості здійсненого проступку та заподіяної шкоди, обставин, за яких здійснено проступок і попередню роботу працівника.

7.8. Стягнення оголошується наказом і повідомляється працівнику під розпис.

7.9. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому діючим законодавством.

7.10. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не буде притягнутий до нового дисциплінарного стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.11. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

7.12. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення міри заохочення до працівника не застосовуються.

7.13. Адміністрація має право замість накладання адміністративного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

 

Начальник служби у справах дітей

Балаклійської райдержадміністрації                                                Л.МОЛОДОВЕЦЬ

 

 

Графік особистого прийому громадян

 

Графік

особистого прийому громадян

начальником служби у справах дітей  райдержадміністрації

п/п

Назва підрозділу

Дні прийому

Час прийому

Місце проведення

1.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

1 четвер

3 четвер

9.00-13.00

9.00-13.00

вул. Жовтнева,18

4 поверх, к-та 114

 

Інформація про керівництво та контакти

 

ІНФОРМАЦІЯ

про керівництво служби у справах дітей Балаклійської райдержадміністрації

№ з/п

Посада

П.І.Б. працівника

Місце знаходження, телефон

1

Начальник

Молодовець

Леся Романівна

каб. 114,

т. 5-44-85

2

Заступник начальника

Овдієнко

Лілія Миколаївна

каб. 115-А,

т. 2-91-14

3

Завідувач сектору з питань опіки та піклування

Шулякова

Тетяна Іванівна

каб. 115,

т. 2-91-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходження перевірки працівниками служби у справах дітей згідно ЗУ "Про очищення влади"

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Молодовець Леся Романівна

 

Начальник служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Овдієнко Лілія Миколаївна

 

Заступник начальника служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Сабова Світлана Володими-

рівна

 

Завідувач сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Сиров Олександр Вікторович

 

Головний спеціаліст - бухгалтер служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Іванова Тетяна Георгіївна

 

Головний спеціаліст - бухгалтер служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Багацька Наталія Володими-

рівна

 

Провідний спеціаліст сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Дериведмідь Наталія Євгеніївна

 

Спеціаліст І категорії сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

в ідкрити або завантажити

Онишко Наталія Петрівна

 

Спеціаліст І категорії служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

в ідкрити або завантажити

відкрити або завантажити

в ідкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Толстенко Аліна Вікторівна

 

Спеціаліст І категорії служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

в ідкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Цинбалова Оксана Степанівна

 

Спеціаліст І категорії сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 відкрити або завантажити

Дончик Олена Михайлівна

 

Провідний спеціаліст сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити