line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Фінансове управління

Положення про фінансове управління

 
триває завантаження...
 

Структура фінансового управління

 

СТРУКТУРА

Фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації 

п/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

 

1

Начальник фінансового управління

1

 

Бюджетний відділ

 

2

Заступник начальника – начальник відділу

1

3

Головний спеціаліст

2

4

Спеціаліст І категорії

1

 

Відділ доходів

 

5

Начальник відділу

1

6

Головний спеціаліст

1

7

Спеціаліст І категорії

1

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

8

Начальник відділу – головний бухгалтер

1

9

Головний спеціаліст

1

10

Провідний спеціаліст

1

 

Інші

  

11

Секретар керівника

1

12

Водій легкового автомобіля

1

13

Прибиральник службових приміщень

1

 

 

Номенклатура справ

триває завантаження...
 

Фінансові ресурси

 
триває завантаження...
 

Правила трудового розпорядку

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами трудового колективу

фінансового управління

Балаклійської районної державної адміністрації

Н.ОНУФРІЄНКО

“ 15   ”   вересня         2007 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник фінансового управління

Балаклійської районної державної адміністрації

Л.ГОЛОЛОБОВА

“ 15 ” вересня     2007 року

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників фінансового управління

Балаклійської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про державну службу” (із наступними змінами), “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), Указу Президента України від 17 грудня 1999 року № 1583 “Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв”, Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 року № 58 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 року за № 783/5004.

1.2. Правила мають на меті сприяти зміцненню трудової та виконавської дисципліни, підвищенню продуктивності праці, раціональному використанню робочого часу, забезпеченню належних і безпечних умов праці у фінансовому управлінні райдержадміністрації.

2. Основні обов’язки працівників фінансового управління райдержадміністрації

2.1. Основні обов’язки та права державних службовців фінансового управління райдержадміністрації визначені в Законі України “Про державну службу” та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців.

2.1.1. Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені чинним законодавством України, а також і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності , справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.

2.1.2. Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

2.1.3. Державний службовець має виконувати свої посадові обов’язки своєчасно, чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг і не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.

2.1.4. Державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби.

2.1.5. Державний службовець має з належною повагою ставитися до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог, не допускати проявів бюрократизму, не стриманість у висловлюваннях або іншим чином поводитися у такий спосіб, що ганьбить репутацію державного службовця.

2.1.6. Державний службовець має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій.

2.1.7. При виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувалися за призначенням, раціонально, ефективно та економно.

2.1.8. Державний службовець повинен постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

2.1.9. Державний службовець зобов’язаний своєчасно і точно виконувати розпорядження та вказівки своїх керівників.

2.1.10. Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні повідомити вищу за посадою особу.

2.1.11. Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню райдержадміністрації.

2.1.12. Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України “Про інформацію” та “Про державну таємницю”, у тому числі і після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. У той же час, державний службовець не повинен приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких зазначений законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб’єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від ужиття заходів щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

2.2. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.

2.3. Державні службовці та інші працівники фінансового управління райдержадміністрації також зобов’язані:

- дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;

- тримати в чистоті і порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти і порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками апарату, у приміщеннях загального користування;

- дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;

- використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб.

3. Основні обов’язки керівництва фінансового управління райдержадміністрації

Керівництво фінансового управління райдержадміністрації зобов’язане:

- належним чином організувати роботу працівників, виділити кожному працівникові робоче місце в межах визначених нормативів;

- забезпечити здорові та безпечні умови праці працівників;

- поліпшувати умови праці працівників фінансового управління, неухильно дотримуватися законодавства про працю, в тому числі щодо праці жінок, молоді, осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- видавати працівникам заробітну плату в установленому чинним законодавством порядку;

- підвищувати роль морального та матеріального стимулювання праці, заохочувати працівників , забезпечувати поширення передового досвіду роботи;

- створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти;

- уважно ставитися до потреб і запитів працівників фінансового управління;

- затвердити посадові інструкції згідно зі штатним розписом;

- організувати облік явки на роботу працівників і залишення ними роботи.

4. Робочий час та час відпочинку

4.1. Для працівників фінансового управління райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота, неділя.

4.2. Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

4.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

4.4. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники зобов’язані за наказом начальника фінансового управління райдержадміністрації, з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

4.5. Робочий час працівників фінансового управління починається о 9 годині ранку. Перерва на обід з 13-00 до 13 годин 45 хвилин. Кінець робочого дня о 18-00, у п’ятницю о 16 годині 45 хвилин.

4.6. За угодою між працівником і керівництвом може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку керівництво зобов’язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

4.7. Контроль за часом початку і закінчення роботи працівників покладається на їх керівників.

4.8. Перебування працівників із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу керівника.

Залишення в робочий час працівником приміщення райдержадміністрації без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.

4.9. Керівники відділів фінансового управління райдержадміністрації попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із начальником фінансового управління райдержадміністрації, та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.

4.10. Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.

4.11. У робочий час забороняється відволікання працівників для вирішення особистих справ, а також проведення святкування особистих подій та пам’ятних дат, не пов’язаних з ювілеями.

4.12. Працівникам фінансового управління надаються відпустки відповідно до чинного законодавства.

4.13. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками з урахуванням пропозицій працівників, які складаються на кожний календарний рік не пізніше 20 січня поточного року, затверджуються начальником фінансового управління райдержадміністрації і доводяться до відома всіх працівників.

4.14. За рішенням начальника фінансового управління райдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року, чи приєднується до відпустки у наступному році, або може бути замінена, за його бажанням, грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

4.15. Працівникам фінансового управління, згідно з їх заявою, може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю 15 календарних днів на рік.

5. Заохочення за успіхи в роботі

5.1. За сумлінне та успішне виконання трудових обов’язків, ініціативність та інші досягнення в роботі до працівників застосовуються такі заохочення:

- оголошення подяки;

- оголошення Подяки голови Балаклійської районної державної адміністрації та голови Балаклійської районної ради;

- нагородження Почесною грамотою Балаклійської районної державної адміністрації та Балаклійської районної ради;

5.2. За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків працівникам фінансового управління, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років видається грошова винагорода (один раз на п’ять років) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212.

5.3. Заохочення застосовуються і оголошуються розпорядженням голови райдержадміністрації в урочистій обстановці та заносяться до трудових книжок працівників фінансового управління у відповідності із правилами їх ведення.

6. Стягнення за порушення трудової дисципліни

6.1. Порушення трудової дисципліни, цих Правил або не виконання чи не належне виконання з вини працівника фінансового управління покладених на нього трудових обов’язків і перевищення своїх повноважень, не дотримання обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також вчинок, який порочить працівника як державного службовця або дескридитує райдержадміністрацію, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.

6.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

- догана;

- звільнення.

6.3. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідальність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

6.4. Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.5. До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При відмові останнього дати такі пояснення про це складається відповідний акт.

6.6. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців від дня вчинення проступку.

6.7. При обранні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

6.8. Дисциплінарне стягнення застосовується посадовою особою, якій в установленому порядку надано право прийняття на роботу працівників на відповідні посади.

6.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

6.10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

6.11. Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7. Працівники фінансового управління райдержадміністрації повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку, які зберігаються на видному місці.

 
Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності фінансового

управління районної державної

адміністрації                                                                                                    А.КОЗЕЛ

 

 

Графік особистого прийому громадян

 

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян начальником фінансового управління

Балаклійської районної державної адміністрації

 

ПІБ

Посада

Дні прийому

Час прийому

Місце проведення

 

 

Начальник фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації

 

щомісяця

2 вівторок

4 вівторок

 

з 9 години

до 18 години

 

вул.Жовтнева,184 поверх, к-та 105

 

 

Проходження перевірки працівниками фінансового управління згідно ЗУ "Про очищення влади"

Наказ № 1 від 04 листопада 2015 року "Про початок проведення у фінансовому управлінні Балаклійської районної державної адміністрації перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Гололобова Лідія
Григорівна

 

Начальник фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Куценко Наталія Василівна

 

Заступник начальника фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації

відкритиабо завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити


 

відкрити або завантажити

Козел Алла Вікторівна

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Мордовіна Неля Олександрівна

 

Головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити відкрити або завантажити  відкрити або завантажити

Попкова Олена Іванівна

 

Завідувач сектору доходів фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити 

 

Перевірка претендентів на посади державних службовців

 

 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

     

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити 

відкрити або завантажити 

 

 

Інформація про оголошення конкурсу

 

п/п

Найменування державного органу, структурного підрозділу державного органу та його місцезнаходження

Найменування посади, категорія

Кінцевий термін прийняття документів (дата)

Основні вимоги до кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає інформацію щодо проведення конкурсу

           

 
 

Наказ від 04.11.2019 №1 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету Балаклійського району Харківської області"

 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету Балаклійського району Харківської області

 

Форма 1, Форма 2, Форма 3