line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Управління соціального захисту населення - основна інформація

 

Положення

триває завантаження...
 

Структура

триває завантаження...
 

Номенклатура справ

триває завантаження...
 

Фінансові ресурси

триває завантаження...
 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України передбачає і забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місць проживання та інших обставин.

Вказані правила вводяться з метою урегулювання у відповідності до Кодексу Законів про працю України та Закону України “Про державну службу”, відносин адміністрації і працівників управління у галузі праці, зміцнення дисципліни, ефективному використанню прав працівників, продуктивності праці, а також застосування до порушників трудової дисципліни засобів дисциплінарного і громадського впливу.

Питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішує адміністрація у межах наданих їй прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку спільно або за погодженням із профспілковим комітетом чи іншим представницьким органом трудового колективу.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ЗВІЛЬНЕННЯ РОБІТНИКІВ І ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Робітники і державні службовці реалізують своє право на працю згідно Кодексу законів про працю України та Закону України “Про державну службу” шляхом укладання адміністрацією управління з працівником трудового договору, за яким працівник зобов’язується виконувати доручену йому роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку. Адміністрація зобов’язується виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

Призначення на посади державних службовців проводиться на конкурсній основі. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців, подають до конкурсної комісії управління такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • фотокартку розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
 • відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї;
 • копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.
 • Трудова книжка здається спеціалісту з питань кадрової роботи напередодні призначення на посаду.
 • Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця.

Адміністрація зобов’язана до початку роботи за укладеним трудовим договором, а також при переведенні на іншу роботу:

 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами оплати праці, роз’яснити його права і обов’язки;
 • забезпечити його необхідними для роботи засобами, оргтехнікою;
 • провести інструктаж з техніки безпеки праці, виробничої санітарії, протипожежної охорони.

Прийняття на роботу оформлюється наказом, з яким працівник ознайомлюється під розпис.

Припинення трудового договору можливе при умовах, передбачених чинним законодавством. Працівник має право за своєю ініціативою розірвати трудовий договір, попередивши про це адміністрацію управління письмово за 2 тижні. Після закінчення цього терміну працівник має право припинити роботу, а адміністрація не має права затримувати проведення розрахунку і звільнення від роботи працівника та зобов’язана в день звільнення видати йому належно оформлену трудову книжку і повністю провести з ним розрахунок. День звільнення вважається останнім днем роботи. За домовленістю між працівником і адміністрацією трудовий договір може бути припинений до закінчення терміну попередження про звільнення.

Припинення трудового договору може настигнути і в інших випадках, передбачених законом.

Причина звільнення повинна бути зазначена в точній відповідальності з формулюванням діючого трудового законодавства із посиланням на статтю (пункт) Кодексу законів про працю України.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ РОБІТНИКІВ І ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Основними обов’язками працівників є:

- працювати добросовісно і чесно, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, дисципліни праці, своєчасно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці;

- дотримуватись службової дисципліни, покращувати якість роботи, не допускати порушень, вживати заходи до негайного усунення недоліків, причин та умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання роботи;

- дотримуватись вимог по охороні праці, техніки безпеки, протипожежної охорони, виробничої санітарії;

- берегти доручену власність, бережно ставитись до майна, меблів, оргтехніки, раціонально використовувати інвентар, канцелярські прилади, матеріали, енергію та інші матеріальні ресурси.

Адміністрація не вправі вимагати від працівника виконання роботи, необумовленої трудовим договором.

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не доручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством, та за згодою керівника.

Обов’язки, які виконує кожний працівник, визначається посадовою інструкцією і положеннями, затвердженими в установленому порядку, відповідно до своєї кваліфікації.

Працівник має право на відпочинок, на матеріальне забезпечення і соціальне страхування згідно чинного законодавства.

IV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

Адміністрація управління зобов’язана:

- правильно організовувати роботу працівника, кожний робітник повинен працювати за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мати закріплене за ним робоче місце;

- розвивати і удосконалювати організацію і стимулювання праці, організовувати вивчення і впровадження передових та сучасних методів управління;

- забезпечувати дотримування трудової та службової дисципліни, вживати ефективні заходи до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;

- своєчасно доводити до спеціалістів планові завдання, організовувати забезпечення їх виконання;

- забезпечувати моральну і матеріальну зацікавленість працівників у результатах праці;

- своєчасно видавати працівникам заробітну плату;

створювати колективу необхідні умови для виконання своїх повноважень, сприяти утвердженню в ньому ділових, творчих обставин, всебічно підтримувати і розвивати ініціативу і активність працівників, забезпечувати активну участь працівників управління, використовувати для цього збори, наради, своєчасно розглядати критичні зауваження працівників і своєчасно повідомляти про вжиті заходи;

дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці, постійно покращувати її умови;

забезпечувати навчання і підвищення кваліфікації службовців і рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для оволодіння ними сучасними методами управління, поєднання роботи з навчанням у вищих навчальних закладах;

уважно ставитись до потреб і запитів працівників, при можливості адміністрація у межах своїх повноважень і за рахунок своїх коштів може встановлювати додаткові, трудові і соціально-побутові пільги для працівників;

Адміністрація виконує свої обов’язки самостійно, а у відповідних випадках спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

V. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Початок роботи - о 8.00

Перерва на обід - з 13.00 до 13.45

Закінчення роботи - о 17.00

Тривалість робочого тижня - 40 годин, робочого дня (понеділок - четвер) - по 8 годин 15 хвилин, в п’ятницю – 7 годин.

Вихідні дні: субота, неділя.

Напередодні святкових та неробочих днів: 1 січня – Новий рік, 7 січня – Різдво Христове, 8 Березня – Міжнародний жіночий день, Пасха (Великдень), Трійця, 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня – День Перемоги, 28 червня – День Конституції України, 24 серпня – День Незалежності України, робочий день скорочується на 1 годину.

У тих випадках, коли святковому дню передують дні щотижневого відпочинку, скорочення тривалості робочого дня не проводиться.

У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Облік явки на роботу і виходу з роботи працівників ведеться у спеціальному журналі управління, який веде секретар керівника. Залишення працівника робочого місця без дозволу безпосереднього керівника не допускається.

Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день і цей день вважається прогулом.

В робочий час забороняється:

- відволікати службовців від їх безпосередньої роботи, викликати або звільняти їх з роботи для виконання громадських обов’язків, вирішення особистих справ і для проведення різних заходів, не пов’язаних з службовою діяльністю;

- скликати збори, засідання і різноманітні наради по громадським справам.

Черговість надання щорічних відпусток встановлює адміністрація за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається і затверджується керівником управління на кожний календарний рік не пізніше 11 січня поточного року і доводиться до відома усіх працюючих.

Держаним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а тим, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка до 15 календарних днів.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

За сумлінне виконання посадових обов’язків, поліпшення якості роботи, бездоганну роботу та інші досягнення у праці застосовуються такі заохочення:

нагородження почесною грамотою;

винесення подяки;

видача премії до державних і професійних свят (з нагоди Дня державної служби, Дня бухгалтера, Дня юриста, Дня працівників соціальної сфери та інше).

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, до нагородження орденами, медалями і присвоєння почесних звань, а також і звання кращого працівника за даною професією.

Заохочення застосовується адміністрацією або за погодженням з профспілковим комітетом.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Порушення трудової дисципліни, невиконання або несвоєчасне і неякісне виконання працівником покладених на нього трудових обов’язків призводить до застосування засобів дисциплінарного і громадського впливу, а також до застосування інших заходів, передбачених діючим законодавством.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

догана;

звільнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо власником за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Дисциплінарне стягнення застосовується начальником управління або особою, яка заміняє його у разі відсутності. Оголошується в наказі і повідомляється працівнику під розписку. Наказ доводиться до відома працівників управління.

Адміністрація управління має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати і одержати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення на працівника не буде накладено нового дисциплінарного стягнення, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

Адміністрація зі своєї ініціативи або за клопотанням трудового колективу може зняти дисциплінарне стягнення достроково до закінчення одного року, якщо за цим не послідкувало інше стягнення.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

До державних службовців крім дисциплінарного стягнення, передбаченого трудовим законодавством України, застосовуються і такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідальність;

затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу державного службовця або у призначенні на вищу посаду.

 

Графік особистого прийому громадян

 

 

         Затверджено

                                                                                      наказ начальника управління

                                                                                        соціального захисту населення

                                                                                       Балаклійської районної

                                                                                        державної адміністрації

                                                                                       03 січня 2019 року № 1

 

 

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

керівництвом управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

 

 ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ, ПОСАДА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ УПРАВЛІННЯ, ЯКА ВЕДЕ ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ

ДЕНЬ ТИЖНЯ, В ЯКОМУ ПРИЙМАЮТЬСЯ ГРОМАДЯНИ

ЧАСИ, В ЯКІ ВЕДЕТЬСЯ ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Сєрова Тетяна Петрівна,                начальник управління

І, ІІІ середа місяця

09.00 – 13.00

Бордок Віта Олексіївна,               заступник начальника управління

 

І,ІІ  вівторок місяця

09.00 – 13.00

Борщ Віта Анатоліївна,            начальник відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій

 

 

Кожний понеділок, середа місяця

09.00 - 17.00

Татарова Євгенія Михайлівна, начальник відділу грошових виплат і компенсацій

 

 Кожна середа, п"ятниця місяця

09.00 – 15.00

Усатенко Вікторія Володимирівна, начальник фінансово – господарського відділу – головний бухгалтер

 

Кожний понеділок, середа місяця

09.00 – 17.00

Чехаріна Інна Юріївна, начальник відділу соціальних інспекторів головний державний інспектор

Кожний понеділок, четвер місяця

09.00-15.00

Ісіченко Оксана Іванівна, завідувач сектору з питань праці та зайнятості населення

 

Кожний вівторок, четвер місяця

09.00 – 17.00

 

 

Інформація про керівництво та контакти

Інформація

про керівництво управління соціального захисту населення

Балаклійської районної державної адміністрації

(Харківська обл., м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, ел. адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

з/п

Назва структурного підрозділу та посада

Телефон

ПІБ

керівника структурного підрозділу

1.

Начальник управління

5-22-30

Сєрова

Тетяна Петрівна

2.

Заступник начальника управління

5-22-30

Бордок Віта Олексіївна

3.

Начальник відділу грошових виплат і компенсацій

2-09-31

Татарова Євгенія Михайлівна

4.

Начальник відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій

2-09-36

Борщ Віта Анатоліївна

5.

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

2-09-37

2-09-35

Усатенко

Вікторія Володимирівна

6.

Начальник відділу соціальних інспекторів

2-09-36

Чехаріна

Інна Юріївна

7.

Завідувач сектору з питань праці та зайнятості населення

5-36-81

Ісіченко

Оксана Іванівна

 

 

 

 

 

 

Поточна діяльність

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.01.2021

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.12.2020

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.11.2020

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.10.2020

 Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.09.2020

 Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.08.2020

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.07.2020

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.05.2020

 Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.04.2020

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.02.2020

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.01.2020

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.12.2019

Інформація щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України 26.06.2019 № 616 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року"

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.11.2019

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.10.2019

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.09.2019

Заробітна плата та стан її виплати на підприємствах Балаклійського району

Зміни до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.08.2019 

Загальна інформація щодо забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

Гендерна рівність передбачає однаковий статус для чоловіків та жінок. Проблема торгівлі людьми.

Дискримінація жінок у різних сферах життя. На Харківщині створено кризовий центр для жінок. Торгівля людьми або рабство по-сучасному.

 Інформація про відповідальних осіб за протидію насильству

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.06.2019

Інформація про відповідальність керівників за не проведення атестації робочих місць

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.05.2019

Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” постанова КМУ від 30 січня 2019 року

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.04.2019

Інформація для учасників антитерористичної операції

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.03.2019 

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.02.2019

Особливості і переваги укладання колективного договору

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.12.2018

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на 01.11.2018

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01.10.2018

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01.09.2018

Рука допомоги. Стань учасником проекту та отримай:фінансову допомогу, роботу, дохід від громадських робіт.

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 20.08.2018

Інформація для учасників антитерористичної операції

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01.07.2018 року

Інформація для учасників антитерористичної операції

Неформальне навчання осіб за робітничими професіями

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01.05.2018 року

Лігелізація заробітної плати і зайнятості населення

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01.04.2018 року

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01.03.2018 року

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

Каталог соціальних послуг

Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами

Оплата праці та забезпечення її мінімального розміру

Інформація про діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Перелік підприємств, установ, організацій Балаклійського району, які протягом 2016 року здійснили повідомну реєстрацію колективних договорів, угод в управлінні соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

 

Конкурс визначення програм (проектів, заходів)

Рішення від 08 жовтня 2019 року

Протокол № 5 від 08 жовтня 2019 року засідання конкурсної комісії

Рішення  від 16 серпня 2019 року

Протокол №4 від 16 серпня 2019 року засідання конурсної комісії

Рішення від 20 червня 2019 року Про визнання конкурсу таким, що не відбувся та Протокол № 3 від 20 червня 2019 року засідання конкурсної комісії

Протокол №2 від 20 травня 2019 року засідання конурсної комісії

Рішення від 20 травня 2019 року конкурсної комісії "Про подовження строку прийому конкурсних пропозицій"

Наказ "Про утровення конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), розроблених районними інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів Балаклійського районного бюджету" від 21 березня 2019 року № 8

 

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів Балаклійського районного бюджету

(конкурсна документація, форми звітів)

Оголошення і конкурсна документація

Рішення конкурсної комісії

Звітність

 

 

Проходження перевірки працівниками управління соціального захисту РДА згідно ЗУ "Про очищення влади"

 

 
 
 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Ісіченко Оксана Іванівна

 

Головний спеціаліст з питань праці відділу з питань праці та зайнятості населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Коровіна Наталія Олексіївна   Головний спеціаліст з питань кадрової роботи управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Крикун Валентина Михайлівна   Головний спеціаліст з питань зайнятості населення відділу з питань праці та зайнятості населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Озерова Ольга Дмитрівна   Головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Столбова Марина Володимирівна   Головний спеціаліст по контролю за призначенням та виплатою пенсій управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Белявська Наталія Миколаївна   Cпеціаліст 1 категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Коценко Ірина Миколаївна   Головний спеціаліст сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення районної державної адміністрації відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити
Лугова Світлана Володимирівна   Спеціаліст 1 категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити
Нікітіна Олена Анатоліївна   Спеціаліст 1 категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення районної державної адміністрації відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити
Ситник Світлана Василівна   Головний спеціаліст сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення районної державної адміністрації відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити
Христич Ольга Володимирівна   Головний спеціаліст сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити відкрити або завантажити
Вороновська Олена Павлівна   спеціаліст 1 категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Денисова Ірина Олександрівна   спеціаліст 1 категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Корнієнко Анастасія Олександрівна   спеціаліст 1 категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Коров'янська Ольга Сергіївна   спеціаліст 1 категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Морозова Олена Юріївна   спеціаліст 1 категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Сердюк Лариса Миколаївна   спеціаліст 1 категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Татарова Євгенія Михайлівна   головний спеціаліст сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Штефан Інна Андріївна   головний спеціаліст сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Щирова Інна Олександрівна   спеціаліст 1 категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Бордок Віта Олексіївна   начальник відділу реабілітації та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Буджерак Вікторія Михайлівна   завідувач сектором соціальних інспекторів - головний державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Каменєва Тетяна Анатоліївна   спеціаліст 1 категорії відділу реабілітації та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Курочка Надія Василівна   головний спеціаліст відділу реабілітації та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Борщ Віта Анатоліївна   спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку пільг та соціальних виплат управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Гарькуша Юлія Олегівна   спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку пільг та соціальних виплат управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Кіктьова Олена Олександрівна   головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг та соціальних виплат управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Курдуман Олена Олександрівна   головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг та соціальних виплат управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Тарновська Наталія Миколаївна   спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку пільг та соціальних виплат управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Целюба Алла Петрівна   головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг та соціальних виплат управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Блудова Лариса Григорівна   начальник управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Сєрова Тетяна Петрівна   перший заступник начальника управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Хірний Микола Миколайович   заступник начальника управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Матус Ольга Іванівна   заступник начальника фінансово-господарського відділу - заступник головного бухгалтера управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Паук Тетяна Володимирівна   головний спеціаліст по супроводженню комп’ютерних технологій фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Покліпач Тетяна Анатоліївна   головний спеціаліст фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Усатенко Вікторія Володимирівна   начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Будянська Лілія Андріївна   спеціаліст 1 категорії сектору виплат соціальних допомог фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Козлова Вікторія Євгенівна   спеціаліст 1 категорії сектору виплат соціальних допомог фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Кривобок Наталія Олексіївна   спеціаліст 1 категорії сектору виплат соціальних допомог фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Ніконорова Світлана Вікторівна   спеціаліст 1 категорії сектору виплат соціальних допомог фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити
Потапенко Вікторія Борисівна   головний спеціаліст сектору виплат соціальних допомог фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 

 

Паспорт бюджетної програми

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

 

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

Паспорт Бюджетної програми на 2018 рік

Внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2018 рік

Паспорт Бюджетної програми 2018 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

 

 

 

 

Перевірка претендентів на посади державних службовців

 

 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Макарова Ірина Олегівна  17.07.2017 Головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції 

відкрити або завантажити 

Гущенко

Ірина Володимирівна

26.01.2018 Спеціаліст відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

відкрити або завантажити

Тимченко Тетяна Андріївна

14.02.2018 Спеціаліст відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити

або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 

Бондарчук Олена Олексіївна

 

04.04.2018 Провідний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 відкрити або завантажити

Вихляєва Анна Володимирівна

31.05.2018 Спеціаліст відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити


 

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 відкрити або завантажити

Бриль       Аліна Анатоліївна

 25.09.2018 спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 відкрити або завантажити

Журавленко Наталія Сергіївна

06.11.2018 спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

відкрити  або завантажити

Онищенко Ірина  Анатоліївна

20.06.2019 спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 відкрити  або завантажити

Бичкова  Аліна             Станіславівна

26.06.2019 Спеціаліст відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

    відкрити      або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

відкрити   або завантажити

Михайлова Алла Вікторівна

22.07.2019

спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

     відкрити      або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 відкрити або завантажити

Мохаммад Оксана Анатоліївна

22.07.2019

спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

    відкрити      або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 відкрити або завантажити

Нечепуренко Алла Володимирівна

22.07.2019 спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

     відкрити      або завантажити

 відкрити      або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 

 відкрити або завантажити

Обідна    Ірина   Юріївна

22.07.2019 спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 відкрити або завантажити

Попова Людмила Миколаївна

22.07.2019 спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції 

 відкрити  або завантажити

Попова   Олеся Олександрівна

22.07.2019 спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції 

 відкрити  або завантажити

Росляк Людмила Олександрівна

 22.07.2019  спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

 відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

 відкрити або завантажити

Шакланова Юлія Володимирівна

 22.07.2019  спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

 відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Декларація оприлюднена на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції 

 відкрити або завантажити

 

 

Інформація про оголошення конкурсу

п/п

Найменування державного органу, структурного підрозділу державного органу та його місцезнаходження

Найменування посади, категорія

Кінцевий термін прийняття документів (дата)

Основні вимоги до кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає інформацію щодо проведення конкурсу

Результат

конкурсу

1

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м.Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська обл.

спеціаліста відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій ,  В

25.09.2017

Умови конкурсу

Коценко І.М.

(05749) 5-36-81

 

2

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м.Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська обл.

головного спеціаліста з управління персоналом, В

04.10.2017

Умови конкурсу

 

Коценко І.М.

(05749) 5-36-81

 

 

3

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м.Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська обл.

провідного спеціаліста відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій, В

25.10.2017

Умови конкурсу

 

Коценко І.М.

(05749) 5-36-81

 

 

4

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м.Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська обл.

провідного спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій, В

02.01.2018

Умови конкурсу

 

Коценко І.М.

(05749) 5-36-81

 

переможець конкурс

5

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл.Ростовцева,4,  Харківська обл.

спеціаліста відділа з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

09.01.2018

Умови конкурсу

 

Коценко І.М.

(05749) 5-36-81

 

переможець конкурсу

6

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації,     м. Балаклія, пл.Ростовцева, 4, Харківська обл.

спеціаліста відділа з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

29.01.2018

Умови конкурсу

 

 

Коценко І.М.

(05749) 5-36-81

 

 

 переможець конкурсу

7

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації,     м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська обл

завідувача сектору з питань праці та зайнятості населення управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, Б

05.02.2018

Умови конкурсу

 

Коценко І.М.

(05749) 5-36-81

 

переможець конкурсу

8

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4 , Харківська область

провідного спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, В

19.03.2018

Умови конкурсу

 

Коценко І.М.

(05749) 5-36-81

 

переможець конкурсу

9

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головного спеціаліста з управління персоналом управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, В

03.04.2018

Умови конкурсу

Коценко І.М.

(05749) 5-36-81

переможець конкурсу

10

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділа з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

10.05.2018

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

переможець конкурсу

11

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділа з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

12.06.2018

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

 конкурс не відбувся

12

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область У

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

27.06.2018

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

конкурс не відбувся 

13

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, Балаклійської районної державної адміністрації, В

10.07.2018

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

 

 конкурс не відбувся

14

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

 

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

 

06.09.2018

Умови конкурсу

 

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

 

 переможець конкурсу

15

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

06.09.2018

Умови конкурсу

 

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

 

конкурс не відбувся

16

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

 

спеціаліста фінансово-господарського  відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

 

07.09.2018

Умови конкурсу 

 

 

 

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

 

 

 

 конкурс не відбувся

17

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

 

спеціаліста відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

 

17.09.2018

Умови конкурсу

 

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

 

 конкурс не відбувся

18

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

 

головний спеціаліст фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної, В

 

05.10.2018

Умови конкурсу

 

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

 

 переможець конкурсу

19

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста фінансово-господарського  відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

16.10.2018

Умоки конкурсу

 

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

 

 переможець конкурсу

20

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

17.10.2018

Умови конкурсу

 

Капітанчук Л.О.

(05749) 5-36-81

 

 переможець конкурсу

21

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

17.10.2018

Умови конкурсу

 Капітанчук Л.О. (05749) 5-36-81

переможець конкурсу

22

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

26.10.2018

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749) 5-36-81

 переможець конкурсу

23

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

начальника відділу соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації

06.11.2018

 Умови конкурсу

 Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

24

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головний спеціаліст фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

15.02.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

переможець конкурсу

25

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головний спеціаліст фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

06.03.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

переможець конкурсу

26

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головний спеціаліст фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

06.03.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

27

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

начальник відділу організаційно-юридичного забезпечення та з питань персоналу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, Б

01.04.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

28

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головний спеціаліст відділу організаційно-юридичного забезпечення та з питань персоналу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

03.04.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

29

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головний спеціаліста відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

22.05.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

30

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головний спеціаліста сектору з питань праці та зайнятості населення  управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

22.05.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

31

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головний спеціаліст фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

27.05.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

32

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

27.05.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

33

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

18.06.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 

34

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

10.07.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

35

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

10.07.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

36

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

10.07.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

37

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

11.07.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

38

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

11.07.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

39

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

11.07.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

40

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

12.07.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

41

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

12.07.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 переможець конкурсу

42

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

12.07.2019

Умови конкурсу

Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81

 конкурс не відбувся

43

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головного спеціаліста відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

15.07.2019

Умови конкурсу Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81 переможець конкурсу

44

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

головного спеціаліста відділу з питань обслуговування громадян пільгових категорій управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, В

10.09.2019

Умови конкурсу Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81  переможець конкурсу

45

Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, Харківська область

начальник відділу соціальних інспекторів - головний державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, Б

20.09.2019

Умови конкурсу Капітанчук Л.О. (05749)  5-36-81 переможець конкурсу

 
 

 

 

Офіційний сайт: uszn.balakliya-rda.gov.ua