Статті

Положення про управління економічного розвитку

ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядження

першого заступника голови

районної державної адміністрації

від січня 2020 року №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури,

інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

(нова редакція)

 

          

1. Управління  житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, є підпорядкованим голові районної державної адміністрації, а також підзвітним та підконтрольним Департаменту економіки і міжнародних відносин, Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту екології та природних ресурсів, Управлінню паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства інфраструктури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної  та районної рад, прийнятими  в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

 

3. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на відповідній території.

 

4. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних  та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у відповідній галузі у межах Балаклійського району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Програми соціально-економічного  розвитку Балаклійського району;

6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

28) виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на управління завдань;

29) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

розробляє і реалізує регіональні програми, бере участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг у межах своїх повноважень;

реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

30) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

здійснює аналіз стану в сфері теплопостачання;

  організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

  забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

31) у сфері питної води та питного водопостачання:

розробляє і реалізує регіональні програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних програм у цій сфері;

здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

32) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами:

бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами;

надає пропозиції щодо надання послуг із збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

33) у сфері інфраструктури (дорожнє господарство, транспорт та зв’язок):

забезпечує реалізацію державної політики у галузях транспорту і зв'язку;

готує пропозиції щодо ремонту автомобільних доріг району;

аналізує стан і тенденції розвитку транспорту та зв'язку Балаклійського району та вживає в межах компетенції заходів щодо усунення недоліків;

бере участь у підготовці пропозицій щодо проектів програм реформування та розвитку галузей транспорту, зв'язку;

забезпечує формування автобусної мережі, ведення реєстру приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Балаклійського району;

бере участь у підготовці пропозицій щодо підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування;

бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм розвитку пасажирського транспорту загального користування району;

34) у сфері містобудування та архітектури:

готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

готує пропозиції до програм соціального-економічного розвитку району і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації;

здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій;

сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

координує діяльність:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

оформлює паспорти прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

забезпечує виконанню робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

35) у сфері енергетики та захисту довкілля:

здійснює  заходи  з  реалізації  державної  політики  у  сфері  ефективного використання паливно-енергетичних  ресурсів,  енергозбереження,  відновлюваних джерел  енергії  та  альтернативних видів палива;

готує  пропозиції  щодо застосування альтернативних видів енергії;

розробляє програми у сфері енергозбереження та здійснює контроль за їх виконанням;

вживає  заходи  для  поліпшення  роботи з енергозбереження;

реалізує в межах компетенції заходи щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу  до  сталого функціонування в особливий період;

забезпечує  реалізацію державної  політики  у  паливно-енергетичному комплексі;

здійснює аналіз стану розрахунків за спожиті електричну енергію та природний газ, вживає необхідні заходи щодо його поліпшення;

забезпечує реалізацію державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання до районної державної адміністрації;

вносить пропозиції до відповідних органів місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

надає консультативну допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам,  пов’язаних з врегулювання земельних відносин;

розробляє  проекти розпоряджень районної державної адміністрації з питань розпорядження землями державної власності відповідно до земельного законодавства України;

вживає заходи до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

інформує населення про екологічно-небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;

вносить пропозицій в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

бере участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань використання та охорони земель;

вживає заходи по боротьбі з  карантинними організмами.

 

5.  Управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) виступати замовником проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

8.Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, приймає рішення  щодо  заохочення та притягненню до дисциплінарної відповідальності;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Начальник управління здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або керівником відповідного структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації.

11.Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління  відповідно до законодавства про державну службу.

На період відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Начальник управління житлово-

комунального господарства,

містобудування, архітектури,

інфраструктури, енергетики та

захисту довкілля районної

державної адміністрації                                                     Олександр СИТНІК

 

Погоджено:

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                   Вячеслав ТИЩЕНКО

 

Начальник юридичного відділу апарату

районної державної адміністрації                                   Тетяна СКИРТА