Статті

Положення про відділ освіти

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Розпорядження

                                                                               першого заступника голови

                                                                                 районної державної адміністрації

                                                                                 від 12 вересня 2019 року № 164

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

 

         1. Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Балаклійської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

         2. Відділ освіти підпорядковується голові Балаклійської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

         3. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Балаклійської районної державної адміністрації, а також положенням про відділ освіти.

 

         4. Основним завданням відділу освіти є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

         5. Відділ освіти відповідно до визначених галузевих повноважень виконує наступні завдання:

       1) організовує в межах визначених повноважень виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

       2) бере участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти;

       3) забезпечує розвиток  системи освіти, що є основою для формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

       4) створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізовує їх права відповідно до законодавства України;

       5) забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу,                     з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

       6) здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти району вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

       7) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації,                 у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

       8) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

        9) готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, які відносяться до компетенції відділу освіти, подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації;

      10) визначає потребу щодо удосконалення мережі закладів освіти району. В межах своєї компетенції в установленому порядку вносить пропозиції щодо утворення (відкриття) закладів освіти, проведення процесу реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів, опорних закладів освіти, тощо;

       11) вживає заходи щодо забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує навчально-методичне та інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

       12) проводить атестацію педагогічних працівників закладів освіти району, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

       13) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, забезпечує проведення методичних, науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів, що відносяться до компетенції відділу освіти;

       14) надає пропозиції в установленому порядку на розгляд  Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації щодо відзначення працівників освіти державними нагородами;

       15) здійснює підготовку та подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти району, виконання освітніх програм, що належать до компетенції відділу освіти;

       16) організовує оздоровлення, відпочинок та дозвілля дітей, які відвідують заклади освіти району;

       17) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

       18) проводить заходи, спрямовані на виявлення, підтримку та розвиток обдарованих дітей, організовує проведення заходів таких як: олімпіади, змагання, конкурси, виставки, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей та учнівської молоді району;

       19) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

       20) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції,   у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

       21) опрацьовує запити та звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

       22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти;

       23) забезпечує захист персональних даних в межах своєї компетенції;

       24) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

       25) надає адміністративні послуги з питань компетенції відділу освіти;

       26) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

       27) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

       28) забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

       29) організовує  роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

       30) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету та здійснює видатки в межах затверджених кошторисних призначень;

       31) здійснює контроль за ефективним та цільовим використанням, виділених на освітню галузь, бюджетних коштів;

       32) здійснює інші повноваження визначені чинним законодавством.

         6. Відділ освіти для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені законодавством та цим Положенням має право:

       1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

       2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

       3) укладати в установленому порядку угоди (договори) про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти і науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо;

       4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

       5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

       6) організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

       7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу освіти;

       8) за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

       9) створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику;

       10) представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

         7. Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

         8. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації, згідно із законодавством про державну службув установленому порядку.

         9. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу освіти, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше    5-ти років.

         10. Начальник відділу освіти:

       1) здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

       2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти;

       3) затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;

       4) планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

       5) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;

       6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;

       7) відповідає за виконання покладених на відділ освіти завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;

       8) бере участь у розгляді питань, що належать до компетенції відділу освіти, на засіданнях колегії районної державної адміністрації, розробляє проекти відповідних рішень;

       9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

       10) представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

       11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.  

       Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

       12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

       13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу освіти;

       14) здійснює добір кадрів;

       15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;

       16) приймає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу освіти, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

       17) заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на керівників закладів освіти в рамках чинного законодавства;

       18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

       19) визначає пріоритети роботи відділу освіти та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи відділу освіти, звіти про їх виконання;

       20) забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

       21) забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі освіти інформації з обмеженим доступом;

       22) здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією та законодавством України.

           11. Начальник відділу освіти здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби.

           12. Накази начальника відділу освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

           13. Обов’язки начальника відділу освіти, під час його відсутності, виконує головний спеціаліст відділу освіти.

           14. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, може утворюватися колегія у складі начальника відділу освіти (голова колегії), а також інших відповідальних працівників відділу освіти.

           До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, представники громадських організацій, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.

           Положення про колегію відділу освіту, її склад та рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти.

           15. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фінансово-економічної, господарської діяльності, організації роботи з охорони праці, надання допомоги дітям з вадами мови при відділі освіти утворюються наступні структурні підрозділи, які діють відповідно до власних положень, що затверджуються наказом начальника відділу освіти:

     -   районний методичний кабінет;

     -   централізована бухгалтерія;

     -   група централізованого господарського обслуговування закладів освіти;

     -   служба охорони праці;

     -   логопедичний пункт.

         16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

         17. Штатний розпис та кошторис відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу освіти у порядку, встановленому чинним законодавством.      

         18. Відділ освіти утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

         19. Відділ освіти є бюджетною, неприбутковою установою.

       20. Доходи (прибутки) відділу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

         21. Майно, яке знаходиться на балансі відділу освіти є комунальною власністю територіальної громади та перебуває в його оперативному управлінні.

 

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації                                                       Світлана ШВІД